Search
Close this search box.
Batxillerat Internacional /LOMLOE  

Mentalitat Internacional

Fomenta i desenvolupa la mentalitat internacional. Des del nostre centre promovem intercanvis amb altres escoles i l’aprenentatge de llengües.

Reconeixement Internacional

Facilita l'accés a Universitats de gran prestigi arreu del món

Profunditat de Pensament

Otorga l'amplitud i profundidat de coneixements necessaris per adoptar una actitud de pensament crític i independent.

Alumnes Solidaris

Ajuda a formar alumnes reflexius, oberts i solidaris, capaços de contribuir a crea un món millor i més pacífic

Opcionalitat de les proves PBAU

Es pot convalidar amb el batxillerat espanyol LOMLOE més les proves PBAU (puntuació sobre 14)

Aprenentatge Motivador

Genera una actitud activa d'aprenentatge en un entorn col·laboratiu que potencia l'esperit crític i l'autonomia dels estudiants

Millora dels resultats

Ajuda a consolidar els resultats del Batxillerat LOMLOE i les proves PBAU

Grups reduïts

Així s'afavoreix un ensenyament personalitzat

Informació  Admissió

Si t’interessa conèixer el programa del Batxillerat Internacional de l’IES Manacor, et convidam a participar en la sessió informativa que es durà a terme el mes de març.  Segueix les notícies de la nostra web i les publicacions a les xarxes per no perdre’t el procés d’admissió que comença el mes de maig.

Portes Obertes Batxillerat Internacional: 29 de març de 2023  a les 19:00h.

Per assistir a la sessió  informativa del Batxillerat Internacional, emplena el següent formulari i rebràs un correu de confirmació en cas que hi hagi algun canvi.

Formulari Portes Obertes

Batxillerat Internacional

Dates Clau Admissió

 • Portes obertes: 26 de març a les 19h.
 • Període de sol·licitud d’entrevista: Del 22 d’abril al 15 de maig de 2024. 
 • Realització d’Entrevistes: Del 20 al 24 de maig de 2024.  Format d’entrevista online a través de Google Meet.
 • Prova Competencial: 24 de maig de 2024 a les 17h a l’IES Manacor.
 • Publicació de Llista d’Admesos: 21 de juny de 2024.

Informació Sol·licitud entrevista

 
IMPORTANT!!
 • Cal indicar en els camps Dia i Sessió del formulari  un dia i sessió lliures de l’Horari d’Entrevista BI.
 • Un cop revisada la sol·lictud, rebrà un email confirmant la data i hora de l’entrevista que es durà a terme a través de videoconferència.
 • De no rebre confirmació en 3 dies, enviï un email a bi@iesmanacor.cat.
 
DOCUMENTS SOL·LICITUD

En el formulari de Sol·licitud de Cita per Entrevista caldrà adjuntar obligatòriament els següents documents. En el cas de les notes, s’ha d’adjuntar un document oficial, que es pot baixar del GESTIB famílies.

 • Notes de la 3r Avaluació de 3r d’ESO.
 • Notes de la 1a Avaluació de 4t d’ESO.
 • Notes de la 2a Avaluació de 4t d’ESO.
 • Fotocòpia del DNI de l’Alumne/a.
 • Document Partícipació a Activitats Extraescolars emplenat.

El Batxillerat Internacional (IB: International Baccalaureate) és un prestigiós programa educatiu de gran dimensió internacional que prepara als estudiants per a un exitós accés universitari a qualsevol part del món. En l’actualitat més de 5.000 escoles imparteixen el BI a més de 150 països. Els centres educatius que imparteixen aquest programa comparteixen un mateix currículum i una mateixa filosofia i el seu objectiu  és desenvolupar les habilitats intel·lectuals, personals, emocionals i socials que els alumnes necessiten per viure, aprendre i treballar en un món cada vegada més globalitzat. Els principis del Batxillerat Internacional coincideixen en gran part amb les aspiracions educatives del nostre centre, les quals queden reflectides al nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC) a l’apartat de missió, visió i valors de l’IES Manacor.

El Batxillerat Internacional està regulat i gestionat per una fundació educativa no lucrativa fundada el 1968, amb seu a Suïssa i té reconeixement i homologació internacional. El 1968 l’IB va crear el seu primer programa: el Programa del Diploma (PD). El seu objectiu era brindar una educació rigorosa però equilibrada que facilités la mobilitat geogràfica i cultural mitjançant l’atorgament d’una titulació d’entrada a la universitat, reconeguda internacionalment, que complís també el propòsit més profund de fomentar l’enteniment mutu i el respecte intercultural. Avui dia el Programa del Diploma del Batxillerat Internacional (BI) té el reconeixement i el respecte de les principals universitats del món.

L’IES Manacor va posar en marxa el curs 2016-2017 el procés  per convertir-se en un centre autoritzat del Batxillerat Internacional (BI). Per poder oferir un programa educatiu del Batxillerat Internacional, els centres educatius han de completar un procés d’autorització. Aquest procés té una durada aproximada de dos anys. Després d’haver estat autoritzats, els centres passen a denominar-se “Col·legis del Món del BI”.

 

El mes de maig del 2019 el nostre centre va rebre l’autorització per part de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears i de l’organització del Batxillerat Internacional, per a impartir el Programa del Diploma des del proper curs 2019/2020.

 

Autorització

Publicació BOIB

El Batxillerat Internacional té com a objectiu formar alumnes que siguin indagadors, informats i instruïts, pensadors, bons comunicadors, íntegres, de mentalitat oberta, solidaris, audaços, equilibrats i reflexius. Reconegut mundialment, compta amb una merescuda reputació de qualitat, excel·lència i lideratge pedagògic. Aquest projecte educatiu fomenta l’enteniment i el respecte intercultural, com un aspecte essencial de la vida en el segle XXI. Tots aquests objectius es resumeixen en la declaració de principis del BI:

“El Batxillerat Internacional té com a objectiu formar joves solidaris, informats i àvids de coneixement, capaços de contribuir a crear un món millor i més pacífic, en el marc de l’enteniment mutu i el respecte intercultural.

Per aconseguir aquest objectiu, l’organització col·labora amb establiments escolars, governs i organitzacions internacionals per crear i desenvolupar programes d’educació internacional exigents i mètodes d’avaluació rigorosos.

Aquests programes encoratgen els alumnes de tot el món a adoptar una actitud activa d’aprenentatge al llarg de la seva vida, a ser compassius i a entendre que altres persones, amb les seves diferències, també poden tenir raó”.

La declaració de principis del Batxillerat Internacional ens dóna a entendre de manera clara que els seus programes no només donen abast a la formació acadèmica dels seus alumnes sinó que miren cap a una educació integral on els valors ètics són una part crucial del procés d’ensenyament dels estudiants.

Alumnat BI

Ens esforçam per ser...

IB logo 300*92

L’IES Manacor ha posat en marxa el Programa del Diploma (DP: Diploma Program), un dels quatre programes que ofereix l’IB. Aquest programa va dirigit a joves estudiants titulats en ESO, des de 16 fins a 19 anys. Els estudiants admesos en el  programa de l’IB cursaran a la vegada el batxillerat ordinari (LOMLOE) i el BI, obtenint al final del procés educatiu les dues titulacions.

L’IES Manacor ofereix el Batxillerat Internacional integrat amb dues de les modalitats del batxillerat LOMLOE, el batxillerat científic tecnològic i el sanitari.

La política d’admissió d’alumnat de l’IES Manacor per cursar el Batxillerat Internacional ha de basar-se necessàriament en principis de transparència, inclusió i igualtat d’oportunitats, però també en l’objectiu de complir la missió educativa del Batxillerat Internacional. El fet de comptar amb un nombre limitat de places obliga a fixar uns criteris de baremació clars i públics que evitin el fracàs de l’alumnat que no compleixi uns determinats estàndards, ja que no pot obviar-se la dificultat de cursar alhora el Batxillerat Internacional i el Batxillerat LOMLOE.

A continuació es detallen els criteris d’admissió:

Expedient acadèmic
Notes de 3r ESONotes de 4t ESO
màxim 35 puntsmàxim 35 punts
mínim 20 puntsmínim 20 punts
 • Puntuació mínima per expedient acadèmic: 40 punts
 • Per quantificar l’apartat d’expedient acadèmic, s’assigna una puntuació a la nota mitjana final de 3r i la mitjana de la 1a i 2a avaluació de 4t de l’ESO. La puntuació és la següent:
  • Per una mitjana de 7 corresponen 20 punts
  • Per una mitjana de 10 corresponen 35 punts
 • Per a la resta de notes que van entre el 7 i el 10, es calcularà la puntuació corresponent. (Puntuació = 5x mitjana -15).
Entrevista personal

Els aspirants a cursar el Batxillerat Internacional a l’IES Manacor, hauran de realitzar una entrevista personal i així mateix ho faran els seus pares o tutors legals. En aquesta entrevista es comprovarà l’adequació de l’alumne al perfil requerit per dur a terme el programa del Diploma del Batxillerat Internacional. Així, es tendrà en compte el grau de coneixement del programa, la capacitat de compaginar la vida acadèmica i l’activitat extraescolar de l’alumne, l’expedient acadèmic (punts forts i febles) i l’actitud com a estudiant. Es requereix complir el mínim de puntuació d’expedient acadèmic per poder presentar-se a l’entrevista personal.

La puntuació de l’entrevista es calcularà tenint en compte els següents criteris:

 • Grau de motivació i coneixement del programa. 10 punts
 • Capacitat d’autogestió, treball en equip i habilitats comunicatives. 20 punts
 • Interès pel món que l’envolta, activitat extraescolar i acadèmica. 10 punts
 • Prova competencial *. 40 punts

* La prova competencial forma part de l’entrevista i es du terme de forma presencial a l’IES Manacor. Aquesta prova valora la competència lingüística, la capacitat crítica i el pensament abstracte i matemàtic. Té una durada aproximada d’una hora.

Quadre Criteris d’Admissió

ApartatBaremMàximMínim
Expedient acadèmic0-707040
Entrevista personal0-808050
 • La puntuació mínima per poder cursar el Batxillerat Internacional serà de 90 punts d’acord amb els criteris establerts.
 • En cas d’empat entre dos candidats, tendrà preferència qui hagi obtingut millor puntuació en l’entrevista personal.
 • En previsió que l’alumne no obtingui la plaça al BI, haurà de sol·licitar plaça per al batxillerat LOMLOE al centre que li correspongui dins dels terminis previstos per la Conselleria d’Educació.

El currículum del BI està format per sis grups d’assignatures i tres components troncals: Teoria del Coneixement (TdC), Creativitat, Activitat i Servei (CAS) i la Monografia.

Els alumnes han de cursar un mínim de tres assignatures de nivell superior (NS) i tres de nivell mitjà (NM); les assignatures de nivell mitjà consten de 150 hores lectives repartides entre els dos anys i les de nivell superior de 240 hores també repartides entre els dos anys que dura el Batxillerat Internacional.

Els grups d’assignatures són: estudis de llengua i literatura, adquisició de llengües, individus i societats, ciències, matemàtiques i arts

Els tres components troncals tenen com a objectiu ampliar l’experiència educativa dels alumnes i desafiar-los a aplicar els seus coneixements i habilitats:

 • A Teoria del Coneixement els alumnes reflexionen sobre la naturalesa del coneixement, aprenen a raonar, reflexionar i crear una opinió pròpia i crítica sobre el coneixement. El curs de TdC s’avalua mitjançant una presentació oral i un assaig de 1.600 paraules.
 • La Monografía és un treball d’investigació independent i dirigit pel propi alumne que culmina en un assaig de 4.000 paraules. La puntuació de la monografia que es concedeix a l’alumne va de la lletra A (treball excel·lent) a la E (treball elemental).
 • A Creativitat, Activitat i Servei, els alumnes duen a terme un projecte relacionat amb aquests tres conceptes. Els estudiants també aprenen i duen a terme activitats de col·laboració i servei a la comunitat.

Batxillerat Científic Tecnològic

Horari

DL-DV: 8:00-15:00

1r Batx. Tecnológic
ASSIGNATURES BI
Llengua i Literatura Catalana NS (4h)
Llengua Estrangera Anglès NM (3h)
Gestió Empresarial NM (3h)
Física NS (5h)
Informàtica NS (5h)
Matemàtiques Anàlisi NM (4h)
Teoria del Coneixement (3h)
Monografia (1h)
Creactivitat, Acció i Servei. Tutoria (1h)
Informació Assignatures
1r Batx. Tecnológic
ASSIGNATURES LOMLOE
Llengua i Literatura Castellana (3h)
Educació Física (2h)
2n Batx. Tecnológic
ASSIGNATURES BI
Llengua i Literatura Catalana NS (5h)
Llengua Estrangera Anglès NM (3h)
Gestió Empresarial NM (3h)
Física NS (5h)
Informàtica NS (4h)
Matemàtiques Anàlisi NM (4h)
Teoria del Coneixement (3h)
Monografia
Creactivitat, Acció i Servei. Tutoria (1h)
Informació Assignatures
2n Batx. Tecnológic
ASSIGNATURES LOMLOE
Llengua i Literatura Castellana (3h)
Història d’Espanya (3h)

Batxillerat Científic Sanitari

Horari

DL-DV: 8:00-15:00

1r Batx. Sanitari
ASSIGNATURES BI
Llengua i Literatura Catalana NS (4h)
Llengua Estrangera Anglès NM (3h)
Gestió Empresarial NM (3h)
Biologia NS (5h)
Química NS (5h)
Matemàtiques Anàlisi NM (4h)
Teoria del Coneixement (3h)
Monografia (1h)
Creactivitat, Acció i Servei. Tutoria (1h)
Informació Assignatures
1r Batx. Sanitari
ASSIGNATURES LOMLOE
Llengua i Literatura Castellana (3h)
Educació Física (2h)
2n Batx. Sanitari
ASSIGNATURES BI
Llengua i Literatura Catalana NS (5h)
Llengua Estrangera Anglès NM (3h)
Gestió Empresarial NM (3h)
Biologia NS (4h)
Química NS (4h)
Matemàtiques Anàlisi NM (4h)
Teoria del Coneixement (3h)
Monografia
Creactivitat, Acció i Servei. Tutoria (1h)
Informació Assignatures
2n Batx. Sanitari
ASSIGNATURES LOMLOE
Llengua i Literatura Castellana (3h)
Història d’Espanya (3h)

Quan els alumnes finalitzen el Programa del Diploma del Batxillerat Internacional, realitzen exàmens escrits que són corregits per examinadors BI externs al centre. Aquests exàmens es duen a terme al mateix centre i el tipus d’avaluació s’anomena avaluació externa. La nota resultant representa aproximadament el 70% de la nota final. D’altra banda, els alumnes també realitzen tasques d’avaluació que són avaluades pels seus professors i posteriorment revisades per moderadors BI. Aquest tipus d’avaluació s’anomena avaluació interna i representa aproximadament un 30% de la nota final.


L’avaluació externa

En la majoria d’assignatures, els exàmens escrits constitueixen la base de l’avaluació. Això garanteix uns alts nivells d’objectivitat i fiabilitat. Les proves externes escrites es duen a terme el mes de maig, tret dels tres components troncals que tenen unes dates d’entrega, un tipus d’avaluació i unes qualificacions diferents als exàmens escrits. Per exemple, la monografia es puntua de la A (excel·lent) a la E (treball elemental).

Les proves escrites poden ser: assajos, problemes estructurats, preguntes de resposta curta, de resposta a dades, de resposta a textos, d’estudi de casos i d’opció múltiple (encara que s’utilitzen poques vegades). Els resultats de les proves escrites de la convocatòria de maig es publiquen el 5 de juliol.


L’avaluació interna

En totes les assignatures, els alumnes també realitzen tasques d’avaluació dins el centre. Aquesta avaluació interna es du a terme per professors del centre i està moderada per examinadors BI externs.

Hi ha diferents tipus d’avaluació interna, depenent de cada assignatura: treballs orals de llengües, treballs de laboratori de ciències, investigacions de matemàtiques i estudis de casos d’informàtica, per exemple.

Les proves de l’avaluació interna es presenten generalment dins el segon trimestre del segon curs.


Com es puntua l’avaluació en el Programa del Diploma?

En el Programa del Diploma, els alumnes obtenen una qualificació que va de l’1 al 7 (la més alta) per a cada assignatura.

La puntuació final de l’alumne combina les puntuacions de totes les assignatures. El diploma s’atorga als alumnes que obtenen almenys 24 punts, a més d’estar subjecte a certs nivells mínims d’acompliment, entre els quals s’inclou completar satisfactòriament els tres components troncals.


Els components troncals del Programa del Diploma.

Es concedeixen qualificacions individuals per a Teoria del Coneixement (TdC) i la Monografia i, en el seu conjunt, poden contribuir fins amb tres punts addicionals a la puntuació final del Programa del Diploma.

Creativitat, Activitat i Servei (CAS), l’altre component troncal del programa, no contribueix al total de punts, però la participació verificada en aquest component constitueix un requisit per a l’obtenció del diploma.

El Batxillerat Internacional és un Batxillerat d’idiomes?

No, aquesta modalitat de batxillerat rep el nom de “internacional” perquè s’estudia el mateix curriculum i es fan els mateixos exàmens a totes les escoles del món que pertanyen a aquesta Organització. Les llengües oficials del BI són l’anglès, el francès i l’espanyol i els exàmens oficials es fan en una d’aquestes llengües. A l’IES Manacor la majoria d’assignatures es donen en català encara que els alumnes poden rebre material didàctic en anglès i en castellà. El fet de combinar l’ús dels tres idiomes, potenciarà la millora de les tres llengües i garantirà l’èxit en els exàmens externs, que els alumnes han de fer en castellà, tret de les assignatures d’anglès i català.

 

 Què vol dir “opcionalitat de les PBAU”?

Els alumnes que cursen el Batxillerat Internacional poden accedir a la Universitat si han obtingut el títol del Programa del Diploma del Batxillerat Internacional sense haver de fer les Proves de Batxillerat d’Accés a la universitat (PBAU) amb el següent sistema d’accés.

1.- La fase d’accés (matèries troncals generals i matèria de modalitat cursada) es convalidarà segons la següent taula d’equivalències  i donarà als alumnes una puntuació màxima de 10 punts equivalents al sistema educatiu espanyol.

La qualificació final per a la fase d’accés serà la mitja aritmètica obtinguda de les sis assignatures cursades, segons els grups d’assignatures establerts en el Programa del Diploma del BI, segons la taula de transposició.

Puntuació BIFórmula TrasposicióPuntuació LOMCE
75+(7-2)x5/(7-2)10
65+(6-2)x5/(7-2)9
55+(5-2)x5/(7-2)8
45+(4-2)x5/(7-2)7
35+(3-2)x5/(7-2)6
25+(2-2)x5/(7-2)5

2.- Per a la fase d’admissió de les PBAU, cada universitat podrà escollir les assignatures que possibilitin als alumnes obtenir els altres 4 punts addicionals. Així podran arribar a un màxim de 14.

Segons les universitats, els alumnes del Batxillerat Internacional podran optar per alguna de les següents alternatives:

a) Convalidar amb la mateixa escala de transposició explicada anteriorment les assignatures requerides com a específiques per la Universitat corresponent. A més a més, podran escollir la nota més alta de cada opció. Per exemple, per a completar la seva credencial, podran escollir convalidar una assignatura del Diploma i una de les específiques de les PBAU si han optat per presentar-se a la fase d’admissió.

b) Presentar-se a les PCE (Proves de Competència Específica) de la UNED.

c) Presentar-se a les PCE (Proves de Competència Específica) de qualsevol Comunitat Autònoma.

Tot i que no és necessari realitzar les proves PBAU, l’IES Manacor considera que els alumnes del BI s’han de presentar a les proves ja que aquestes els ofereixen més oportunitats i està demostrat que els alumnes que han cursat aquesta modalitat de batxillerat estan àmpliment preparats per superar les proves amb qualificacions altes.

 

 Es requereix algun tipus de preparació abans de cursar el BI?

Qualsevol alumne/a de qualsevol centre educatiu que compleixi el perfil d’admissió pot cursar el BI sense necessitat d’una preparació especialitzada. Tot i així, si s’ha de cursar alguna assignatura que no s’ha cursat mai abans (tret de TDC, CAS i Monografia), es convenient que abans de l’estiu l’alumne es posi en contacte amb els professors del BI perquè aquests el puguin orientar.

El més important és que els i les alumnes que volen cursar aquesta modalitat, siguin conscients que es tracta d’una doble titulació i que per tant, els hàbits d’estudi han d’estar ben consolidats. L’alumnat ha de mostrar una bona disposició per a la vida acadèmica, ha d’estar disposat a fer feina en grup i ha de ser capaç de treballar de forma autònoma i organitzada.

 

Què passa si no obtenc plaça per al BI a l’IES Manacor?

A la sol·licitud d’admissió s’ha d’indicar que es demana plaça per al BI i per al batxillerat LOMCE (aquest, al Centre triat per l’alumne). En el cas de no obtenir plaça en cap dels dos sistemes, s’ha de seguir el procés habitual d’assignació de places del servei d’Escolarització.

 

Quina informació acadèmica es demanarà per fer la preinscripció al BI?

Les notes de 3r i de les dues primeres avaluacions de 4t d’ESO (o només de la primera, si la sessió informativa es convoca abans). 

 

Hi ha algun tipus de beca per a aquests estudis?

El nostre sistema educatiu no contempla cap beca especial per al BI, però es pot accedir a totes les beques ordinàries de què disposa l’alumnat de les Illes Balears (transport, llibres de text, etc.). L’Organització del Batxillerat Internacional ofereix unes beques bianuals per a cursar estudis en algun dels Col·legis del Món.

 

Quin material didàctic s’ha de comprar?

Llibres de text digitals, llibres en paper o plataformes online (moodle, pàgina web, classroom, etc.). Anirem actualitzant la informació sobre el material didàctic a la pàgina web.

 

Què passa si no vull continuar els estudis del BI desprès d’haver cursat primer?

L’alumnat que s’inscriu al BI signa un acord amb el centre, a través del qual es compromet a cursar un mínim d’un any dins el programa del BI. Si en acabar el primer curs, l’alumne/a ha aprovat totes les assignatures, podrà deixar el BI i començar el segon curs del batxillerat ordinari dins la modalitat que ja havia escollit a primer. Si en acabar el primer curs li queden dues o més de dues assignatures LOMCE suspeses, haurà de repetir el primer curs del batxillerat ordinari.

 

Quines són les taxes per cursar el BI?

Els alumnes hauran d’abonar les taxes d’examen. Les taxes s’abonaran mensualment (19 quotes de 90€ repartides en els dos cursos escolars). Aquesta quantitat podrà variar depenent de les taxes establertes per l’organització del BI.

El Batxillerat Internacional (IB: International Baccalaureate) és un prestigiós programa educatiu de gran dimensió internacional que prepara als estudiants per a un exitós accés universitari a qualsevol part del món. En l’actualitat al voltant de 4.900 escoles imparteixen el BI a més de 140 països. Els centres educatius que imparteixen aquest programa comparteixen un mateix currículum i una mateixa filosofia i el seu objectiu  és desenvolupar les habilitats intel·lectuals, personals, emocionals i socials que els alumnes necessiten per viure, aprendre i treballar en un món cada vegada més globalitzat. Els principis del Batxillerat Internacional coincideixen en gran part amb les aspiracions educatives del nostre centre, les quals queden reflectides al nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC) a l’apartat de missió, visió i valors de l’IES Manacor.

El Batxillerat Internacional està regulat i gestionat per una fundació educativa no lucrativa fundada el 1968, amb seu a Suïssa i té reconeixement i homologació internacional. El 1968 l’IB va crear el seu primer programa: el Programa del Diploma (PD). El seu objectiu era brindar una educació rigorosa però equilibrada que facilités la mobilitat geogràfica i cultural mitjançant l’atorgament d’una titulació d’entrada a la universitat, reconeguda internacionalment, que complís també el propòsit més profund de fomentar l’enteniment mutu i el respecte intercultural. Avui dia el Programa del Diploma del Batxillerat Internacional (BI) té el reconeixement i el respecte de les principals universitats del món.

L’IES Manacor va posar en marxa el curs 2016-2017 el procés  per convertir-se en un centre autoritzat del Batxillerat Internacional (BI). Per poder oferir un programa educatiu del Batxillerat Internacional, els centres educatius han de completar un procés d’autorització. Aquest procés té una durada aproximada de dos anys. Després d’haver estat autoritzats, els centres passen a denominar-se “Col·legis del Món del BI”.

 

El mes de maig del 2019 el nostre centre va rebre l’autorització per part de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears i de l’organització del Batxillerat Internacional, per a impartir el Programa del Diploma des del proper curs 2019/2020.

 

Autorització

Publicació BOIB

El Batxillerat Internacional té com a objectiu formar alumnes que siguin indagadors, informats i instruïts, pensadors, bons comunicadors, íntegres, de mentalitat oberta, solidaris, audaços, equilibrats i reflexius. Reconegut mundialment, compta amb una merescuda reputació de qualitat, excel·lència i lideratge pedagògic. Aquest projecte educatiu fomenta l’enteniment i el respecte intercultural, com un aspecte essencial de la vida en el segle XXI. Tots aquests objectius es resumeixen en la declaració de principis del BI:

“El Batxillerat Internacional té com a objectiu formar joves solidaris, informats i àvids de coneixement, capaços de contribuir a crear un món millor i més pacífic, en el marc de l’enteniment mutu i el respecte intercultural.

Per aconseguir aquest objectiu, l’organització col·labora amb establiments escolars, governs i organitzacions internacionals per crear i desenvolupar programes d’educació internacional exigents i mètodes d’avaluació rigorosos.

Aquests programes encoratgen els alumnes de tot el món a adoptar una actitud activa d’aprenentatge al llarg de la seva vida, a ser compassius i a entendre que altres persones, amb les seves diferències, també poden tenir raó”.

La declaració de principis del Batxillerat Internacional ens dóna a entendre de manera clara que els seus programes no només donen abast a la formació acadèmica dels seus alumnes sinó que miren cap a una educació integral on els valors ètics són una part crucial del procés d’ensenyament dels estudiants.

Alumnat BI

Ens esforçam per ser...

IB logo 300*92 

L’IES Manacor ha posat en marxa el Programa del Diploma (DP: Diploma Program), un dels quatre programes que ofereix l’IB. Aquest programa va dirigit a joves estudiants titulats en ESO, des de 16 fins a 19 anys. Els estudiants admesos en el  programa de l’IB cursaran a la vegada el batxillerat ordinari (LOMLOE) i el BI, obtenint al final del procés educatiu les dues titulacions.

L’IES Manacor oferirà a partir del curs 2019-2020 el Batxillerat Internacional integrat amb dues de les modalitats del batxillerat LOMLOE. Per una part, el batxillerat científic amb els dos itineraris, el tecnològic i el de salut i, d’altra banda, el batxillerat social i humanístic.

El currículum del BI està format per sis grups d’assignatures i tres components troncals: Teoria del Coneixement (TdC), Creativitat, Activitat i Servei (CAS) i la Monografia.

Els alumnes han de cursar un mínim de tres assignatures de nivell superior (NS) i tres de nivell mitjà (NM); les assignatures de nivell mitjà consten de 150 hores lectives repartides entre els dos anys i les de nivell superior de 240 hores també repartides entre els dos anys que dura el Batxillerat Internacional.

Els grups d’assignatures són: estudis de llengua i literatura, adquisició de llengües, individus i societats, ciències, matemàtiques i arts

Els tres components troncals tenen com a objectiu ampliar l’experiència educativa dels alumnes i desafiar-los a aplicar els seus coneixements i habilitats:

 • A Teoria del Coneixement els alumnes reflexionen sobre la naturalesa del coneixement, aprenen a raonar, reflexionar i crear una opinió pròpia i crítica sobre el coneixement. El curs de TdC s’avalua mitjançant una presentació oral i un assaig de 1.600 paraules.
 • La Monografía és un treball d’investigació independent i dirigit pel propi alumne que culmina en un assaig de 4.000 paraules. La puntuació de la monografia que es concedeix a l’alumne va de la lletra A (treball excel·lent) a la E (treball elemental).
 • A Creativitat, Activitat i Servei, els alumnes duen a terme un projecte relacionat amb aquests tres conceptes. Els estudiants també aprenen i duen a terme activitats de col·laboració i servei a la comunitat.

Batxillerat Científic Tecnològic

Horari

DL-DV: 8:00-15:00

1r Batx. Tecnológic
ASSIGNATURES BI
Llengua i Literatura Catalana NS (4h)
Llengua Estrangera Anglès NM (3h)
Gestió Empresarial NM (3h)
Física NS (5h)
Informàtica NS (5h)
Matemàtiques Anàlisi NM (4h)
Teoria del Coneixement (3h)
Monografia (1h)
Creactivitat, Acció i Servei. Tutoria (1h)
Informació Assignatures
1r Batx. Tecnológic
ASSIGNATURES LOMLOE
Llengua i Literatura Castellana (3h)
Educació Física (2h)
2n Batx. Tecnológic
ASSIGNATURES BI
Llengua i Literatura Catalana NS (5h)
Llengua Estrangera Anglès NM (3h)
Gestió Empresarial NM (3h)
Física NS (5h)
Informàtica NS (4h)
Matemàtiques Anàlisi NM (4h)
Teoria del Coneixement (3h)
Monografia
Creactivitat, Acció i Servei. Tutoria (1h)
Informació Assignatures
2n Batx. Tecnológic
ASSIGNATURES LOMLOE
Llengua i Literatura Castellana (3h)
Història d’Espanya (3h)

Batxillerat Científic Sanitari

Horari

DL-DV: 8:00-15:00

1r Batx. Sanitari
ASSIGNATURES BI
Llengua i Literatura Catalana NS (4h)
Llengua Estrangera Anglès NM (3h)
Gestió Empresarial NM (3h)
Biologia NS (5h)
Química NS (5h)
Matemàtiques Anàlisi NM (4h)
Teoria del Coneixement (3h)
Monografia (1h)
Creactivitat, Acció i Servei. Tutoria (1h)
Informació Assignatures
1r Batx. Sanitari
ASSIGNATURES LOMLOE
Llengua i Literatura Castellana (3h)
Educació Física (2h)
2n Batx. Sanitari
ASSIGNATURES BI
Llengua i Literatura Catalana NS (5h)
Llengua Estrangera Anglès NM (3h)
Gestió Empresarial NM (3h)
Biologia NS (4h)
Química NS (4h)
Matemàtiques Anàlisi NM (4h)
Teoria del Coneixement (3h)
Monografia
Creactivitat, Acció i Servei. Tutoria (1h)
Informació Assignatures
2n Batx. Sanitari
ASSIGNATURES LOMLOE
Llengua i Literatura Castellana (3h)
Història d’Espanya (3h)

Quan els alumnes finalitzen el Programa del Diploma del Batxillerat Internacional, realitzen exàmens escrits que són corregits per examinadors BI externs al centre. Aquests exàmens es duen a terme al mateix centre i el tipus d’avaluació s’anomena avaluació externa. La nota resultant representa aproximadament el 70% de la nota final. D’altra banda, els alumnes també realitzen tasques d’avaluació que són avaluades pels seus professors i posteriorment revisades per moderadors BI. Aquest tipus d’avaluació s’anomena avaluació interna i representa aproximadament un 30% de la nota final.


L’avaluació externa

En la majoria d’assignatures, els exàmens escrits constitueixen la base de l’avaluació. Això garanteix uns alts nivells d’objectivitat i fiabilitat. Les proves externes escrites es duen a terme el mes de maig, tret dels tres components troncals que tenen unes dates d’entrega, un tipus d’avaluació i unes qualificacions diferents als exàmens escrits. Per exemple, la monografia es puntua de la A (excel·lent) a la E (treball elemental).

Les proves escrites poden ser: assajos, problemes estructurats, preguntes de resposta curta, de resposta a dades, de resposta a textos, d’estudi de casos i d’opció múltiple (encara que s’utilitzen poques vegades). Els resultats de les proves escrites de la convocatòria de maig es publiquen el 5 de juliol.


L’avaluació interna

En totes les assignatures, els alumnes també realitzen tasques d’avaluació dins el centre. Aquesta avaluació interna es du a terme per professors del centre i està moderada per examinadors BI externs.

Hi ha diferents tipus d’avaluació interna, depenent de cada assignatura: treballs orals de llengües, treballs de laboratori de ciències, investigacions de matemàtiques i estudis de casos d’informàtica, per exemple.

Les proves de l’avaluació interna es presenten generalment dins el segon trimestre del segon curs.


Com es puntua l’avaluació en el Programa del Diploma?

En el Programa del Diploma, els alumnes obtenen una qualificació que va de l’1 al 7 (la més alta) per a cada assignatura.

La puntuació final de l’alumne combina les puntuacions de totes les assignatures. El diploma s’atorga als alumnes que obtenen almenys 24 punts, a més d’estar subjecte a certs nivells mínims d’acompliment, entre els quals s’inclou completar satisfactòriament els tres components troncals.


Els components troncals del Programa del Diploma.

Es concedeixen qualificacions individuals per a Teoria del Coneixement (TdC) i la Monografia i, en el seu conjunt, poden contribuir fins amb tres punts addicionals a la puntuació final del Programa del Diploma.

Creativitat, Activitat i Servei (CAS), l’altre component troncal del programa, no contribueix al total de punts, però la participació verificada en aquest component constitueix un requisit per a l’obtenció del diploma.

El Batxillerat Internacional és un Batxillerat d’idiomes?

No, aquesta modalitat de batxillerat rep el nom de “internacional” perquè s’estudia el mateix curriculum i es fan els mateixos exàmens a totes les escoles del món que pertanyen a aquesta Organització. Les llengües oficials del BI són l’anglès, el francès i l’espanyol i els exàmens oficials es fan en una d’aquestes llengües. A l’IES Manacor la majoria d’assignatures es donen en català encara que els alumnes poden rebre material didàctic en anglès i en castellà. El fet de combinar l’ús dels tres idiomes, potenciarà la millora de les tres llengües i garantirà l’èxit en els exàmens externs, que els alumnes han de fer en castellà, tret de les assignatures d’anglès i català.

 
 Què vol dir “opcionalitat de les PBAU”?

Els alumnes que cursen el Batxillerat Internacional poden accedir a la Universitat si han obtingut el títol del Programa del Diploma del Batxillerat Internacional sense haver de fer les Proves de Batxillerat d’Accés a la universitat (PBAU) amb el següent sistema d’accés.

1.- La fase d’accés (matèries troncals generals i matèria de modalitat cursada) es convalidarà segons la següent taula d’equivalències  i donarà als alumnes una puntuació màxima de 10 punts equivalents al sistema educatiu espanyol.

La qualificació final per a la fase d’accés serà la mitja aritmètica obtinguda de les sis assignatures cursades, segons els grups d’assignatures establerts en el Programa del Diploma del BI, segons la taula de transposició.

Puntuació BI Fórmula Trasposició Puntuació LOMCE
7 5+(7-2)x5/(7-2) 10
6 5+(6-2)x5/(7-2) 9
5 5+(5-2)x5/(7-2) 8
4 5+(4-2)x5/(7-2) 7
3 5+(3-2)x5/(7-2) 6
2 5+(2-2)x5/(7-2) 5

2.- Per a la fase d’admissió de les PBAU, cada universitat podrà escollir les assignatures que possibilitin als alumnes obtenir els altres 4 punts addicionals. Així podran arribar a un màxim de 14.

Segons les universitats, els alumnes del Batxillerat Internacional podran optar per alguna de les següents alternatives:

a) Convalidar amb la mateixa escala de transposició explicada anteriorment les assignatures requerides com a específiques per la Universitat corresponent. A més a més, podran escollir la nota més alta de cada opció. Per exemple, per a completar la seva credencial, podran escollir convalidar una assignatura del Diploma i una de les específiques de les PBAU si han optat per presentar-se a la fase d’admissió.

b) Presentar-se a les PCE (Proves de Competència Específica) de la UNED.

c) Presentar-se a les PCE (Proves de Competència Específica) de qualsevol Comunitat Autònoma.

Tot i que no és necessari realitzar les proves PBAU, l’IES Manacor considera que els alumnes del BI s’han de presentar a les proves ja que aquestes els ofereixen més oportunitats i està demostrat que els alumnes que han cursat aquesta modalitat de batxillerat estan àmpliment preparats per superar les proves amb qualificacions altes.

 
 Es requereix algun tipus de preparació abans de cursar el BI?

Qualsevol alumne/a de qualsevol centre educatiu que compleixi el perfil d’admissió pot cursar el BI sense necessitat d’una preparació especialitzada. Tot i així, si s’ha de cursar alguna assignatura que no s’ha cursat mai abans (tret de TDC, CAS i Monografia), es convenient que abans de l’estiu l’alumne es posi en contacte amb els professors del BI perquè aquests el puguin orientar.

El més important és que els i les alumnes que volen cursar aquesta modalitat, siguin conscients que es tracta d’una doble titulació i que per tant, els hàbits d’estudi han d’estar ben consolidats. L’alumnat ha de mostrar una bona disposició per a la vida acadèmica, ha d’estar disposat a fer feina en grup i ha de ser capaç de treballar de forma autònoma i organitzada.

 
Què passa si no obtenc plaça per al BI a l’IES Manacor?

A la sol·licitud d’admissió s’ha d’indicar que es demana plaça per al BI i per al batxillerat LOMCE (aquest, al Centre triat per l’alumne). En el cas de no obtenir plaça en cap dels dos sistemes, s’ha de seguir el procés habitual d’assignació de places del servei d’Escolarització.

 
Quina informació acadèmica es demanarà per fer la preinscripció al BI?

Les notes de 3r i de les dues primeres avaluacions de 4t d’ESO (o només de la primera, si la sessió informativa es convoca abans). En finalitzar 4t curs, s’haurà de dur un certificat al nostre centre per continuar amb el procediment de selecció.

 
Hi ha algun tipus de beca per a aquests estudis?

El nostre sistema educatiu no contempla cap beca especial per al BI, però es pot accedir a totes les beques ordinàries de què disposa l’alumnat de les Illes Balears (transport, llibres de text, etc.). L’Organització del Batxillerat Internacional ofereix unes beques bianuals per a cursar estudis en algun dels Col·legis del Món.

 
Quin material didàctic s’ha de comprar?

En aquests moments, l’equip docent del BI està considerant les diferents opcions pel que fa al material didàctic, potser seran llibres de text digitals, llibres en paper o plataformes online (moodle, pàgina web, classroom, etc.). Anirem actualitzant la informació sobre el material didàctic a la pàgina web.

 
Què passa si no vull continuar els estudis del BI desprès d’haver cursat primer?

L’alumnat que s’inscriu al BI signa un acord amb el centre, a través del qual es compromet a cursar un mínim d’un any dins el programa del BI. Si en acabar el primer curs, l’alumne/a ha aprovat totes les assignatures, podrà deixar el BI i començar el segon curs del batxillerat ordinari dins la modalitat que ja havia escollit a primer. Si en acabar el primer curs li queden dues o més de dues assignatures LOMCE suspeses, haurà de repetir el primer curs del batxillerat ordinari.

 
Quines són les taxes per cursar el BI?

Els alumnes hauran d’abonar les taxes d’examen. Les taxes s’abonaran mensualment (19 quotes de 75€ repartides en els dos cursos escolars). Aquesta quantitat podrà variar depenent de les taxes establertes per l’organització del BI.

Polítiques

Informació de les diferents polítiques del BI (admissió, avaluació, lingüística, integritat, inclusió...)

Suggeriments

Formulari per comunicar suggeriments o queixes de pares, tutors legals i alumnes

Contacte

Informació de contacte i formulari per deixar un missatge

Entitats i Empreses Col·laboradores

El procés d'admissió pel Batxillerat Internacional (Curs 2022/23) està TANCAT