Search
Close this search box.
Teoria del Coneixement  

Teoria del Coneixement TdC és un dels tres components troncals del programa del diploma del BI.

 

TdC ofereix als alumnes l’oportunitat d’explorar i reflexionar sobre la naturalesa del coneixement i el procés d’aprendre.

TdC és un dels tres components troncals del programa del diploma del BI. TdC ofereix als alumnes l’oportunitat d’explorar i reflexionar sobre la naturalesa del coneixement i el procés d’aprendre
.
A TdC l’alumnat reflexiona sobre els coneixements, les creences i les opinions que han acumulat al llarg de la seva vida acadèmica i també fora de l’aula. La intenció és que el curs resulti estimulant i convidi a la reflexió permanent.

Per dir-ho amb uns exemples, davant Els girasols de Van Gogh, a TdC no s’estudien els trets de l’impressionisme, sinó que es reflexiona sobre què és art o si l’art s’ha d’assemblar a la realitat. A TdC no s’estudia Història però es reflexiona sobre la metodologia de la matèria.

L’alumnat del BI cursa TdC tant el primer any com el segon. TdC convalida Filosofia de primer de Batxillerat i Història de la Filosofia de segon de Batxillerat.

TdC s’imparteix en castellà. Les tasques s’han de presentar en castellà o en anglès.

TdC comença amb una unitat central titulada El coneixement i l’actor del coneixement. A continuació hi ha dues unitats transversals El coneixement i el llenguatge i El coneixement i la política. I a continuació cinc unitats referides a àrees de coneixement: història, ciències humanes (economia, geografia humana, psicologia, sociologia, antropologia,…), arts, ciències naturals i matemàtiques. A l’IES Manacor també s’inclou una unitat sobre tecnologia.

Les unitats reflexionen sobre com sabem el que sabem a cada àrea, el seu abast, les perspectives, la metodologia i la dimensió ètica de cadascuna.

Les unitats es reparteixen entre els dos anys. A final del segon curs, es fa una nova aproximació a la unitat central.

 • Ser capaç de veure que les diferents disciplines acadèmiques es connecten entre si i que són formes diverses d’apropar-se a la realitat. Identificar semblances i diferències en els seus mètodes de treball.
 • Fomentar una mentalitat internacional i la interculturalitat.
 • Comprendre que el coneixement contrastat és complex i no sempre coincideix amb les postures de sentit comú. Exposar els alumnes a la incertesa i a preguntes amb diverses respostes possibles.
 • Donar importància als problemes de l’actualitat mundial, i saber-hi veure problemes de coneixement.
 • Identificar i analitzar diferents tipus de justificacions que serveixen per fonamentar les afirmacions de coneixement.
 • Prendre consciència dels prejudicis subjectius i ideològics. Reflexionar de manera crítica sobre les pròpies creences i suposicions.
 • Induir els alumnes a considerar la importància dels valors, les responsabilitats i les preocupacions ètiques associades a la producció, adquisició i comunicació de coneixement.
 • Manejar-se bé en presentacions orals i en assaigs escrits sobre la relació entre les preguntes de coneixement, la vida i les disciplines acadèmiques.
 • Desenvolupar arguments pertinents, clars i coherents. Considerar les implicacions dels arguments i de les conclusions. Utilitzar exemples i proves eficaçment en els debats.
 • Desenvolupar el propi pensament crític en l’anàlisi de les preguntes de coneixement.

Generalment, les classes parteixen d’una unitat base preparada pel professor que tot l’alumnat té prèviament. Durant les classes, cada alumne completa la unitat a partir dels debats, exemples i comentaris que sorgeixen durant les classes.

S’intercalen debats, presentacions orals i classes específiques a partir de temes d’actualitat. A casa cal revisar els apunts, llegir alguns textos, cercar alguna cosa a internet… La participació a classe és fonamental.

Periòdicament, hi ha classes combinades de TdC i assignatures del BI.

L’alumne/a ha de ser molt responsable del seu propi procés d’aprenentatge.

 • Tots els ingredients de l’avaluació de TdC tenen un component formatiu i sumatiu. Es valora el procés de millora en la capacitat de reflexió i de domini dels conceptes propis de TdC.
 • Cada trimestre de primer i de segon conté tres elements d’avaluació: la participació diària a classe, alguna tasca que s’ha d’exposar a classe i proves específiques de reflexió a partir de preguntes de coneixement de cada unitat.
 • El primer any, cada alumne/a ha de redactar un assaig de pràctica (en vistes a l’assaig de segon any) a partir d’un dels sis títols que proposa anulament el BI. L’assaig s’ha de lliurar a finals de maig i és avaluat pel professor de TdC. Veure més informació a l’apartat dedicat a l’assaig.
 • El primer any, cada alumne/a ha de presentar una exposició relacionant una pregunta de coneixement (a triar entre 35), tres objectes o imatges d’objectes i una reflexió pròpia. Aquesta exposició és el que es considera l’avaluació interna de TdC. El professor posa nota, però també es remet al BI, el qual posa una segona nota. La nota de l’exposició suposa el 33% de la nota de TdC.
 • El segon any, cada alumne/a ha de redactar un assaig a partir d’un dels títols que proposa el BI a principi de curs. L’assaig s’ha de lliurar al BI abans de dia 15 de març. L’assaig es considera l’avaluació externa de TdC i és avaluat pel BI directament. La nota de l’assaig suposa el 67% de la nota de TdC.
 • TdC convalida Filosofia i Història de la Filosofia del Batxillerat LOMLOE. La nota de cada trimestre i la final surten de la combinació de tots els elements exposats.
 • Per obtenir el diploma del BI s’ha de superar la combinació dels tres components troncals: CAS, la Monografia i TdC.

TdC proposa a l’alumnat 35 preguntes de coneixement (per exemple: “¿Qué relación hay entre el conocimiento y la cultura?” o “¿Cómo podemos saber que el conocimiento actual supone una mejora con respecto al conocimiento del pasado?”).

Cada alumne/a n’ha de triar una i ha de mostrar tres objectes o imatges d’objectes que li serveixin de guia per reflexionar una resposta a la pregunta. La reflexió s’haurà de fer oral i per escrit, en castellà o en anglès.

El document resultant, amb les imatges dels objectes i la reflexió s’envia al BI juntament amb la qualificació atorgada pel professor de TdC. L’exposició s’ha de fer a finals del primer any. El BI recomana que hi hagi realment una exposició física dels tres objectes i la reflexió davant un públic (altres classes, famílies, …).

La qualificació, un cop revisada pel BI, computa com a avaluació interna de TdC i suposa el 33% de la nota de TdC.

És important no confondre la Monografia i l’assaig de TdC. La Monografia és un treball d’investigació que tria l’alumne. Veure l’apartat de Monografia.

Dia 1 de setembre de cada any, el BI publica sis títols per als assaigs de TdC. Cada alumne/a de TdC ha de triar un títol i produir una reflexió de fins a 1.600 paraules a partir del títol escollit. Per exemple: “Las áreas de conocimiento alcanzan su mayor utilidad cuando se combinan entre sí. Discuta esta afirmación haciendo referencia a dos áreas de conocimiento”. O també: “Las etiquetas son necesarias para la organización del conocimiento, pero también limitan nuestra comprensión. Discuta este enunciado haciendo referencia a dos áreas de conocimiento”.

Els assaigs de primer any o de pràctica (que avalua el professor de TdC) i el de segon any (el que s’envia al BI) han de desenvolupar necessàriament un d’aquests sis títols. Durant el curs, cada alumne/a manté tres reunions individuals amb el professor de TdC per discutir els títols que li interessen, presentar un esquema del títol elegit i revisar un esborrany avançat.

L’assaig de segon any s’ha de lliurar abans de dia 15 de març, computa com a avaluació externa de TdC i suposa el 67% de la nota. S’acompanya d’un document de reflexió sobre el procediment seguit i les reunions mantingudes amb el professor de TdC.

Tant l’assaig de primer any com de segon any s’han de redactar en castellà o en anglès.

TdC és un dels tres components troncals del programa del diploma del BI. TdC ofereix als alumnes l’oportunitat d’explorar i reflexionar sobre la naturalesa del coneixement i el procés d’aprendre
.
A TdC l’alumnat reflexiona sobre els coneixements, les creences i les opinions que han acumulat al llarg de la seva vida acadèmica i també fora de l’aula. La intenció és que el curs resulti estimulant i convidi a la reflexió permanent.

Per dir-ho amb uns exemples, davant Els girasols de Van Gogh, a TdC no s’estudien els trets de l’impressionisme, sinó que es reflexiona sobre què és art o si l’art s’ha d’assemblar a la realitat. A TdC no s’estudia Història però es reflexiona sobre la metodologia de la matèria.

L’alumnat del BI cursa TdC tant el primer any com el segon. TdC convalida Filosofia de primer de Batxillerat i Història de la Filosofia de segon de Batxillerat.

TdC s’imparteix en castellà. Les tasques s’han de presentar en castellà o en anglès.

TdC comença amb una unitat central titulada El coneixement i l’actor del coneixement. A continuació hi ha dues unitats transversals El coneixement i el llenguatge i El coneixement i la política. I a continuació sis unitats referides a àrees de coneixement: història, ciències humanes (economia, geografia humana, psicologia, sociologia, antropologia,…), arts, ciències naturals, matemàtiques i tecnologia.

Les unitats reflexionen sobre com sabem el que sabem a cada àrea, el seu abast, les perspectives, la metodologia i la dimensió ètica de cadascuna.

Les unitats es reparteixen entre els dos anys. A final del segon curs, es fa una nova aproximació a la unitat central.

 • Ser capaç de veure que les diferents disciplines acadèmiques es connecten entre si i que són formes diverses d’apropar-se a la realitat. Identificar semblances i diferències en els seus mètodes de treball.
 • Fomentar una mentalitat internacional i la interculturalitat.
 • Comprendre que el coneixement contrastat és complex i no sempre coincideix amb les postures de sentit comú. Exposar els alumnes a la incertesa i a preguntes amb diverses respostes possibles.
 • Donar importància als problemes de l’actualitat mundial, i saber-hi veure problemes de coneixement.
 • Identificar i analitzar diferents tipus de justificacions que serveixen per fonamentar les afirmacions de coneixement.
 • Prendre consciència dels prejudicis subjectius i ideològics. Reflexionar de manera crítica sobre les pròpies creences i suposicions.
 • Induir els alumnes a considerar la importància dels valors, les responsabilitats i les preocupacions ètiques associades a la producció, adquisició i comunicació de coneixement.
 • Manejar-se bé en presentacions orals i en assaigs escrits sobre la relació entre les preguntes de coneixement, la vida i les disciplines acadèmiques.
 • Desenvolupar arguments pertinents, clars i coherents. Considerar les implicacions dels arguments i de les conclusions. Utilitzar exemples i proves eficaçment en els debats.
 • Desenvolupar el propi pensament crític en l’anàlisi de les preguntes de coneixement.

Generalment, les classes parteixen d’una unitat base preparada pel professor que tot l’alumnat té prèviament. Durant les classes, cada alumne completa la unitat a partir dels debats, exemples i comentaris que sorgeixen durant les classes.

S’intercalen debats, presentacions orals i classes específiques a partir de temes d’actualitat. A casa cal revisar els apunts, llegir alguns textos, cercar alguna cosa a internet… La participació a classe és fonamental.

Periòdicament, hi ha classes combinades de TdC i assignatures del BI.

L’alumne/a ha de ser molt responsable del seu propi procés d’aprenentatge.

 • Tots els ingredients de l’avaluació de TdC tenen un component formatiu i sumatiu. Es valora el procés de millora en la capacitat de reflexió i de domini dels conceptes propis de TdC.
 • Cada trimestre de primer i de segon conté tres elements d’avaluació: la participació diària a classe, alguna tasca que s’ha d’exposar a classe i proves específiques de reflexió a partir de preguntes de coneixement de cada unitat.
 • El primer any, cada alumne/a ha de redactar un assaig de pràctica (en vistes a l’assaig de segon any) a partir d’un dels sis títols que proposa anulament el BI. L’assaig s’ha de lliurar a finals de maig i és avaluat pel professor de TdC. Veure més informació a l’apartat dedicat a l’assaig.
 • El primer any, cada alumne/a ha de presentar una exposició relacionant una pregunta de coneixement (a triar entre 35), tres objectes o imatges d’objectes i una reflexió pròpia. Aquesta exposició és el que es considera l’avaluació interna de TdC. El professor posa nota, però també es remet al BI, el qual posa una segona nota. La nota de l’exposició suposa el 33% de la nota de TdC.
 • El segon any, cada alumne/a ha de redactar un assaig a partir d’un dels títols que proposa el BI a principi de curs. L’assaig s’ha de lliurar al BI abans de dia 15 de març. L’assaig es considera l’avaluació externa de TdC i és avaluat pel BI directament. La nota de l’assaig suposa el 67% de la nota de TdC.
 • TdC convalida Filosofia i Història de la Filosofia del Batxillerat LOMLOE. La nota de cada trimestre i la final surten de la combinació de tots els elements exposats.
 • Per obtenir el diploma del BI s’ha de superar la combinació dels tres components troncals: CAS, la Monografia i TdC.

TdC proposa a l’alumnat 35 preguntes de coneixement (per exemple: “¿Qué relación hay entre el conocimiento y la cultura?” o “¿Cómo podemos saber que el conocimiento actual supone una mejora con respecto al conocimiento del pasado?”).

Cada alumne/a n’ha de triar una i ha de mostrar tres objectes o imatges d’objectes que li serveixin de guia per reflexionar una resposta a la pregunta. La reflexió s’haurà de fer oral i per escrit, en castellà o en anglès.

El document resultant, amb les imatges dels objectes i la reflexió s’envia al BI juntament amb la qualificació atorgada pel professor de TdC. L’exposició s’ha de fer a finals del primer any. El BI recomana que hi hagi realment una exposició física dels tres objectes i la reflexió davant un públic (altres classes, famílies, …).

La qualificació, un cop revisada pel BI, computa com a avaluació interna de TdC i suposa el 33% de la nota de TdC.

És important no confondre la Monografia i l’assaig de TdC. La Monografia és un treball d’investigació que tria l’alumne. Veure l’apartat de Monografia.

Dia 1 de setembre de cada any, el BI publica sis títols per als assaigs de TdC. Cada alumne/a de TdC ha de triar un títol i produir una reflexió de fins a 1.600 paraules a partir del títol escollit. Per exemple: “Las áreas de conocimiento alcanzan su mayor utilidad cuando se combinan entre sí. Discuta esta afirmación haciendo referencia a dos áreas de conocimiento”. O també: “Las etiquetas son necesarias para la organización del conocimiento, pero también limitan nuestra comprensión. Discuta este enunciado haciendo referencia a dos áreas de conocimiento”.

Els assaigs de primer any o de pràctica (que avalua el professor de TdC) i el de segon any (el que s’envia al BI) han de desenvolupar necessàriament un d’aquests sis títols. Durant el curs, cada alumne/a manté tres reunions individuals amb el professor de TdC per discutir els títols que li interessen, presentar un esquema del títol elegit i revisar un esborrany avançat.

L’assaig de segon any s’ha de lliurar abans de dia 15 de març, computa com a avaluació externa de TdC i suposa el 67% de la nota. S’acompanya d’un document de reflexió sobre el procediment seguit i les reunions mantingudes amb el professor de TdC.

Tant l’assaig de primer any com de segon any s’han de redactar en castellà o en anglès.

Elisabet Femenies

“Que duguin a terme o almenys intentin realitzar activitats i projectes que realment els agradin. D’aquesta manera, es pot enfocar CAS des d’una visió preciosa, la qual te permet provar activitats noves i, fins i tot, te pot obrir moltes portes de cara a un futur. “

Paula Castrillo

“Dur la carpeta CAS al dia i aprofitar per apuntar-se a associacions d’aquí per aportar tot el que es pugui a la comunitat.”

Ferran Artero

“El meu consell pels alumnes que estiguin cursant o que vulguin cursar el diploma BI és que diguin que sí a totes aquelles oportunitats i experiències a les que normalment dirien que no. La peresa, juntament amb la indecisió, són els majors enemics de tot alumne. És per això que llançant-nos a realitzar activitats completament diferents a les que estem habituats experimentam un creixement personal de caràcter empíric que de cap altra manera podríem adquirir. Per tant, digau que sí, feis coses noves, experimentau, apreneu i, sobretot, disfrutau.”

Bel M. Morey

“Per fer CAS has de tenir moltes ganes de passar-t’ho bé i aprofitar les experiències per millorar. Tria una debilitat teva i potencia-la a través de diferentes experiències fins que la converteixis en una virtut! És essencial no tenir por a fracassar. Al llarg dels dos anys he passat molt de gust fent CAS. Disfrutes a través d’experiències que et duen a millorar com a persona alhora que ajudes a altra gent. Aconsell aprofitar aquestes petites oportunitats per sortir de la zona de confort i atrevir-se a fer el que mai faríem. I també, el més important és disfrutar i gaudir d’experiències amb els companys!”

Aina Morales

“Que disfrutin cada una de les experiències, que ho documentin i que triïn molt bé amb què inverteixen el seu temps.”

Salvador Mascaró

“Que intentin anar a les activitats sense les seves idees preconcebudes, ni prejudicis. Que intentin fer-ho tan bé com puguin i que al final reflexionin sobre el que han viscut de manera crítica.”

Erika Nicolalde

“CAS és una part del BI que serveix per aprendre a superar-nos com a persones. És la part més humana de tot el programa. El més important que pots guanyar de CAS són habilitats que més endavant et permetin superar un obstacle sense dubtar-ho, saber quins són els nostres límits i aprendre a treure profit de les nostres habilitats. Així com també aprendre a treballar per una motivació personal i social i no per voler ser els millors. ”

Marilen Cerdà

“Els hi diria que no tanquin cap porta, que totes les experiències són vàlides i que de totes es pot aprendre; els diria que surtin de la seva zona de confort però que també facin activitats relacionades amb els seus interessos.”

Xisco Pol

“Als nous estudiants del BI els recomanaria que gaudissin cada minut de les experiències que visquin. Amb una perspectiva de temps, puc assegurar que CAS ha canviat completament la meva manera de pensar i ser, i per tant els diria que aprofitin al màxim l’oportunitat que es brinda als alumnes de fer coses diferents fora de l’aula. A més, els diria que cerquin experiències per tot arreu i que no tinguin por per engrescar-se en totes elles.”

Pere Llinàs

“Que triïn projectes que realment els apassionin i que no desisteixin per molt que una activitat se’ls resisteixi.”

Llucia Pizà

“Obriu moltes portes i feis coses que realment vos entusiasmin, perquè així, en el futur tindreu ganes de reprendre-les. També és bo investigar coses que mai havies provat ja que pot ser t’agradin i t’obrin pas cap a un nou aprenentatge. Pensau a fer fotografies o tenir evidència de cada experiència i també és important escriure les reflexions durant el procés i una vegada acabada l’experiència, agraireu molt dur les reflexions al dia.”

Roser González

“Els aconsellaria que gaudeixin de CAS, que no ho vegin com una obligació, que s’animin els uns als altres, per fer feina en equip, perquè així és com gaudiran més del programa.”

Visita les següents pàgines web per agafar idees per a CAS
 • AIPC Pandora Es tracta d’un programa per a joves de 13 a 18 anys de 3 setmanes de durada. S’allotgen en cases de famílies o en campus universitaris. Van a classes d’anglès al matí i, el capvespre, realitzen activitats de voluntariat en projectes sostenibles.
 • Actiyam ONG Cerquen adolescents per fer classes de suport a nins i nines des de 12 anys. Només cal disposar d’una hora a la setmana.
 • AFS Intercultura
 • Do something Idees i campanyes diferents de voluntariat de molts de tipus.
 • Portal Europeo de la Juventud Informació damunt oportunitats de aprendre, treballa i fer voluntariatat dins i fora d’Europa.
 • Cuerpo Europeo de Solidaridad Ajuda a joves a participar a projectes comunitaris en el seu pais o a l’estranger.
 

Associacions i Entitats Col·laboradores