Search
Close this search box.
1r ESO  
Obligatòries
Llengua Castellana (3h)
Llengua Catalana (3h)
Anglès (3h)
Biologia i Geologia (3h)
Geografia i Història (3h)
Matemàtiques (4h)
Educació Física (2h)
Música (3h)
Religió /Atenció Educativa (1h)
Taller de lectura en català i castellà (1h)
Tutoria (1h)
Resum de Programacions
Hores de Lliure Disposició

De les dues hores, una es dedica a Pla de Lectura per a tots els alumnes i l'altra cada alumne podrà escollir entre les ofertades

Matèries Optatives
Escollir-ne UNA (2h)
Segona Llengua Estrangera (Alemany)
Cooperació i Serveis a la Comunitat
Igualtat de gènere
Recursos Digitals I
Resum de Programacions
Informació

Assignatures d'elecció

Hores de Lliure Disposició
Escollir-ne UNA (1h)
Experimentam la Biologia i Geologia I
Ligths, Camera, Action
Resum de Programacions
2n ESO  
Obligatòries
Llengua Castellana (3h)
Llengua Catalana (3h)
Anglès (3h)
Física i Química (3h)
Geografia i Història (3h)
Matemàtiques (3h)
Tecnologia i Digitalització (3h)
Educació Física (2h)
Educació Plàstica (3h)
Religió/Atenció Educativa (1h)
Tutoria (1h)
Resum de Programacions
Optatives
Escollir-ne UNA (2h)
Consum Responsable
Cooperació i Serveis
Cultura Clàssica I
Recursos Digitals II
Segona Llengua Estrangera (Alemany)
Resum de Programacions
Informació

Assignatures d'elecció

3r ESO  
Obligatòries
Llengua Castellana (3h)
Llengua Catalana (3h)
Anglès (3h)
Geografia i Història (3h)
Educació Física (2h)
Biologia i Geologia (2h)
Física i Química (2h)
Matemàtiques (4h)
Tecnologia i Digitalització (2h)
Religió/Atenció Educativa (1h)
Tutoria (1h)
Triar-ne UNA
Educació Plàstica Visual i Audiovisual (2h)
Música (2h)
Resum de Programacions
Matèries Optatives
Escollir-ne UNA (2h)
Segona Llengua Estrangera (Alemany)
Cooperació i Serveis a la Comunitat
Introducció a la Filosofia
Recursos Digitals II
Resum de Programacions
Informació

Assignatures d'elecció

4t ESO  
Obligatòries
Educació en Valors Cívics i Ètics (2h)
Educació Física (2h)
Geografia i Història (3h)
Llengua Castellana (3h)
Llengua Catalana (3h)
Anglès (3h)
Tutoria (1h)
Escollir UN ITINERARI
ITINERARI CIENTÍFIC
Matemàtiques A
Tecnologia
Digitalització
Economia i Emprenedoria
Física i Química
Alemany
Biologia i Geologia
ITINERARI GENERAL
Matemàtiques A o B (triar)
Digitalització
Economia i Emprenedoria
Biologia i Geologia
Expressió artística
Llatí
Alemany
Música
Formació i Orientació Personal i Professional
Escollir UNA Opció
Atenció Educativa
Religió
Informació

Assignatures d'elecció