1r ESO  
Obligatòries
Llengua Castellana (3h)
Llengua Catalana (3h)
Anglès (3h)
Biologia i Geologia (3h)
Geografia i Història (3h)
Matemàtiques (4h)
Educació Física (2h)
Música (3h)
Religió /Atenció Educativa (1h)
Taller de lectura en català i castellà (1h)
Tutoria (1h)
Resum de Programacions
Hores de Lliure Disposició

De les dues hores, una es dedica a Pla de Lectura per a tots els alumnes i l'altre cada alumne podrà escollir entre les ofertades

Matèries Optatives
Escollir-ne UNA (2h)
Alemany
Consum Responsable
Cooperació i Serveis a la Comunitat
Cultura Clàssica I
Igualtat de gènere
Recursos Digitals I
Resum de Programacions
Informació

Assignatures d'elecció

Hores de Lliure Disposició
Escollir-ne UNA (1h)
Experimentam la Biologia i Geologia I
Ligths, Camera, Action
Resum de Programacions
2n ESO  
Obligatòries
Llengua Castellana (3h)
Llengua Catalana (3h)
Anglès (3h)
Física i Química (3h)
Geografia i Història (3h)
Matemàtiques (4h)
Tecnologia/Tecnologia (anglès) (3h)
Educació Física (3h)
Religió/Valors Ètics (1h)
Taller de lectura (1h)
Tutoria (1h)
Resum de Programacions
Específiques
Escollir-ne UNA (2h)
Alemany
Educació Plàstica II
Música II
Hores Lliure Disposició
FiQuem-nos dins el Laboratori (1h)
Resum de Programacions
Informació

Assignatures d'elecció

3r ESO  
Obligatòries
Llengua Castellana (3h)
Llengua Catalana (3h)
Anglès (3h)
Geografia i Història (3h)
Educació Física (2h)
Física i Química (2h)
Matemàtiques (4h)
Tecnologia i Digitalització (2h)
Religió/Atenció Educativa (1h)
Tutoria (1h)
Triar-ne UNA
Educació Plàstica i Visual (2h)
Música (2h)
Resum de Programacions
Matèries Optatives
Escollir-ne UNA (2h)
Alemany
Cooperació i Serveis a la Comunitat
Cultura Clàssica II
Educació Plàstica i Visual
Introducció a la Filosofia
Música
Recursos Digitals II
Resum de Programacions
Informació

Assignatures d'elecció

4t ESO  
Obligatòries
Llengua Castellana (3,5h)
Llengua Catalana (3,5h)
Anglès (3h)
Geografia i Història (3h)
Educació Física (2h)
Religió/Valors Ètics (1h)
Tutoria (1h)
Resum de Programacions
Troncals
Escollir UNA OPCIÓ
Ensenyaments Acadèmics
Matemàtiques Acadèmiques (4h)
Escollir UNA OPCIÓ
Fisica i Química (3h)
Biologia i Geologia (3h)
Economia (3h)
Llatí (3h)
Ensenyaments Aplicats
Matemàtiques Aplicades (4h)
Escollir DUES matèries
Ciències Aplicades a l’Activitt Professional (3h)
Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial (3h)
Tecnologia (3h)
Específiques
Escollir-ne UNA (3h)
Alemany
Cultura Científica
Cultura Clàssica
Educació Plàstica i Visual
Filosofia
Música
Tecnologia de la Informació i Comunicació (anglès)
Tecnologia de la Informació i Comunicació (català)
Tecnologia (si no es cursa com a troncal)
Resum de Programacions
Informació

Assignatures d'elecció