Benestar  

Creiem en la prevenció com a eina indispensable per una bona convivència al centre.

La prevenció és la base sòlida que protegeix, ampara i fa costat a tots els nostres alumnes.

L’escola és el reflex de la societat i, a la vegada, un espai privilegiat on tots els ciutadans i ciutadanes adquireixen uns coneixements i uns hàbits de socialització i de relació amb els altres.

Un dels nostres objectius bàsics és el d’ensenyar i aprendre a viure i conviure.

A l’IES Manacor cream programes de prevenció i projectes de convivència i hi dedicam totes les hores que facin falta.

El temps invertit en ells és temps que guanyam en estabilitat, afectivitat, benestar i, -per què no?- felicitat.

Diàleg

Ens organitzam per atendre els alumnes de manera ràpida i eficaç.

Evitam que els conflictes vagin a més.

Contacte amb els alumnes

Contacte amb les famílies

A través de la feina constant de l’equip de convivència estable i permanent

(cap d’estudis, coordinadora de convivència, orientadora, educadora social, tutors)

Feim feina de manera vertical (els alumnes més grans ajuden als més petits)

Associacions i Entitats Col·laboradores