Equip Directiu

Equip Directiu

Amengual_Gaya_Miquel

Miquel Amengual Gayà
Director

Representant del centre i de l’Administració educativa. Execeix la direcció pedagògica i és el cap del personal adscrit al centre.

Joan_Barceló-SecretariaAdministracio

Joan Barceló Barceló
Secretàri

Ordena el règim administratiu de l’institut,  elabora l’avantprojecte de pressupost i porta la comptabilitat del centre. Manteniment del material de l’institut.

Reyes_Duran_Marisa

Marisa Reyes Duran
Cap d’estudis

Direcció del personal docent. Elabora els horaris acadèmics de l’alumnat i del professorat i vetlla pel seu compliment. Elabora la distribució de grups, aules i altres espais docents.

Fuster_Riera_Angels

Maria Àngels Fuster Riera
Cap d’estudis FP

Direcció del personal docent del centre del torn d’horabaixa. Elabora els horaris acadèmics de l’alumnat i del professorat i vetlla pel seu compliment. Coordinació de la formació professional bàsica.

Caldentey_Gomila_Pilar

Pilar Caldentey Gomila
Cap d’estudis adjunt Batxillerat
Coordinadora Batxillerat Internacional

Assisteix a totes les reunions de tutors, recerca la informació relativa a selectivitat i la passa als responsables. Controla l’assistència de l’alumnat, mitjançant els tutors.

Ferrer_Morro_Antoni

Antoni Ferrer Morro
Cap d’estudis adjunt FP

Organitza el funcionament de la formació professional específica, coordina els caps de família professional, proposa al director el nomenament del tutor/a de FCT.

JoanJaumeSimo-CapEstudis

Joan Jaume Simó Suñer
Cap d’estudis adjunt ESO

Coordina i controla tot el que es fa a la ESO: assisteix a les reunions de tutors, controla l’assistència dels alumnes, a través dels tutors, i la convivència a la ESO.

Sebastià Sureda Rosselló
Administrador

Ajuda a tasques administratives i de comptabilitat al secretari.