Centre

En procés

Comerç Certificat

logo soib
sepe
logo ies manacor

Informació general del Certificat COMV018 - Activitats de venda. Nivell 2

 

 1. Llistat accions formatives:
 • MF0239_2 : Operacions de venda. (160 Hores). Data inici: 08/11/2021. Horari: De dilluns a divendres de 15:45h a 20:15h.
 • MF0240_2 : Operacions auxiliars a la venda (140 Hores). Data inici: 25/01/2022. Horari: De dilluns a divendres de 15:45h a 20:15h.
 • MF0241_2 : Informació i atenció al client/consumidor/usuari (120 Hores). Data inici: 18/03/2022. Horari: De dilluns a divendres de 15:45h a 20:15h.
 • MF1002_2 : Anglès professional per a activitats comercials (90 Hores). Data inici: 10/05/2022. Horari: De dilluns a divendres de 15:45h a 20:15h.
 • MP0009 : Mòdul de pràctiques laborals no professionals  ( 80 Hores) Data inici: 13/06/2022. Horari: L’acordat amb l’empresa amb un màxim de 8 hores diàries.

 

2. Competència general del certificat

Executar les activitats de venda de productes i / o serveis a través dels diferents canals de comercialització establint relacions amb el client de la manera més satisfactòria, aconseguint els objectius proposats per l'organització i establint vincles que propiciïn la fidelització de client.

 

3. Àmbit professional

Aquest professional exercirà la seva activitat en qualsevol sector productiu en l'àrea de comercialització:

• En establiments comercials petits, mitjans o grans treballarà per compte d'altri en les diferents seccions comercials.

• En la comercialització de productes i serveis per compte propi i aliena fora de l'establiment comercial.

• En PIMES i empreses industrials en el departament comercial.

• En el departament d'atenció a client / consumidor / usuari de:

- organismes públics.

- Empreses grans i mitjanes industrials i comercials.

 

 

4. Sectors productius

Els principals subsectors en què pot desenvolupar la seva activitat són: empreses industrials (departament comercial), comerç a l'engròs, comerç al detall, comerç integrat, comerç associat i agències comercials.

 

5. Ocupacions i llocs de treball rellevants
 • Caixer/a de comerç.
 • Dependent/a de comerç
 • Venedor/a Promotor/a comercial
 • Operador de contac-center
 • Teleoperador/a (call-center) Televenador/a
 • Operador de venda en comerç electrònic
 • Tècnic d’informació i atenció al client

 

6. Requisits accés:

Les persones interessades a participar en les accions formatives han d’estar inscrites al SOIB amb la demanda d’ocupació actualitzada abans d’iniciar el curs i han de complir els requisits establerts en l’article 20.2 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, que regula els certificats de professionalitat .

Per poder accedir s’ha de disposar d’un dels següents requisits:

 • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos.
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2.
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional del certificat al que es vol accedir. En el cas de que no hi hagi un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat és d’una altra àrea de la mateixa família professional.
 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al que es desitja accedir.
 • Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau – FPI)
 • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
  • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d’un títol de nivell acadèmic superior.
  • Tenir un títol de Formació Professional Bàsica.
  • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
  • Haver superat el curs de formació específic per l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració Educativa.
  • Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional.
  • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per majors de 25 anys i/o 45 anys.
  • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

 

7. Instruccions per a la inscripció
 • Emplenar el full d'inscripció amb les dades personals i formatives (D9) i signar-lo.
  • Important: marcar la casella "AUTORITZO AL SOIB A QUE CONSULTI LES MEVES DADES".
 • Documentació:
 • Titulació acadèmica requerida escanejada (documentació que acredita els requisits. Mirar apartat 6)
 • Persones ocupades:
  • Darrera nòmina o contracte laboral escanejat
  • Targeta de demanda d'ocupació dels SOIB actualitzada escanejada. (les persones ocupades també han d'estar inscrites al SOIB)
 • Persones desocupades
  • Targeta de demanda d'ocupació dels SOIB actualitzada escanejada.
 • Enviar tota la documentació descrita al punt anterior al correu electrònic pbenayas@iesmanacor.cat
 • Termini: Fins dia 01/11/2021
8. Revisió documentació i baremació

Un cop rebuda la sol·licitud, el centre enviarà un correu electrònic de confirmació de recepció al sol·licitant.

Posteriorment es comprovaran els mèrits de les persones sol·licitants, es baremaran les sol·licituds (tenint en compte col·lectius prioritaris) i es realitzaran les entrevistes a les persones preseleccionades.

Finalment el centre informarà als sol·licitants via correu electrònic (o també via telefònica) dels resultats (si el participant ha estat admès, exclòs o si queda en llista d’espera).

 

 

 

 

Activitats de venda (Nivell 2). Curs 21/22 SOIB

Oferta formativa ele

logo soib
sepe
logo ies manacor

Informació general del Certificat ELES018 - Muntatge i Manteniment d'Infraestructures de telecomunicacions en edificis. Nivell 2

 

 1. Llistat accions formatives:
 • MF0120_2 : Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’antenes col·lectives i individuals. (180 Hores). Data inici: 08/11/2021. Horari: De dilluns a divendres de 15:45h a 20:15h.
 • MF0121_2 : Muntatge i manteniment d’instal·lacions de telefonia i comunicació interior (150 Hores). Data inici: 01/02/2022. Horari: De dilluns a divendres de 15:45h a 20:15h.
 • MP0093 : Mòdul de pràctiques professionals no laborals de muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicacions en edificis ( 120 Hores) Data inici: 01/04/2022. Horari: L’acordat amb l’empresa amb un màxim de 8 hores diàries.

 

2. Competència general del certificat

Muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicació de captació de senyals de radiodifusió sonora i TV: antenes i via cable, així com de telefonia i comunicació interior en edificis i conjunts d’edificacions, aplicant les tècniques i els procediments requerits en cada cas, aconseguint els criteris de qualitat, en condicions de seguretat i complint la normativa vigent.

 

3. Àmbit professional

Exerceix la seva activitat en petites i mitjanes empreses que s’ubiquen en les àrees d’instal·lacions de captació de senyals de radiodifusió sonora, TV i d’instal·lacions de telefonia i comunicació interior, bé per compte pròpia o aliena.

 

4. Sectors productius

El professional s’ubica en els sectors de: 

 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’antenes individuals i col·lectives.
 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions de comunicació interior.
 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions de control d’accessos.
 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions de telefonia.

 

5. Ocupacions i llocs de treball rellevants
 • Instal·lador d’antenes
 • Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes
 • Instal·lador d’equips i instal·lacions telefòniques
 • Reparador d’instal·lacions telefòniques
 • Muntatge antenes receptores / televisió satèl·lits
6. Requisits accés:

Les persones interessades a participar en les accions formatives han d’estar inscrites al SOIB amb la demanda d’ocupació actualitzada abans d’iniciar el curs i han de complir els requisits establerts en l’article 20.2 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, que regula els certificats de professionalitat.

Per poder accedir s’ha de disposar d’un dels següents requisits:

 • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos.
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2.
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional del certificat al que es vol accedir. En el cas de que no hi hagi un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat és d’una altra àrea de la mateixa família professional.
 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al que es desitja accedir.
 • Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau – FPI)
 • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
  • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d’un títol de nivell acadèmic superior.
  • Tenir un títol de Formació Professional Bàsica.
  • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
  • Haver superat el curs de formació específic per l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració Educativa.
  • Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional.
  • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per majors de 25 anys i/o 45 anys.
  • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

 

7. Instruccions per a la inscripció
 • Emplenar el full d'inscripció amb les dades personals i formatives (D9) i signar-lo.
  • Important: marcar la casella "AUTORITZO AL SOIB A QUE CONSULTI LES MEVES DADES".
 • Documentació:
 • Titulació acadèmica requerida escanejada (documentació que acredita els requisits. Mirar apartat 6)
 • Persones ocupades:
  • Darrera nòmina o contracte laboral escanejat
  • Targeta de demanda d'ocupació dels SOIB actualitzada escanejada. (les persones ocupades també han d'estar inscrites al SOIB)
 • Persones desocupades
  • Targeta de demanda d'ocupació dels SOIB actualitzada escanejada.
 • Enviar tota la documentació descrita al punt anterior al correu electrònic pbenayas@iesmanacor.cat.
 • Termini: Fins dia 01/11/2021
8. Revisió documentació i baremació

Un cop rebuda la sol·licitud, el centre enviarà un correu electrònic de confirmació de recepció al sol·licitant.

Posteriorment es comprovaran els mèrits de les persones sol·licitants, es baremaran les sol·licituds (tenint en compte col·lectius prioritaris) i es realitzaran les entrevistes a les persones preseleccionades.

Finalment el centre informarà als sol·licitants via correu electrònic (o també via telefònica) dels resultats (si el participant ha estat admès, exclòs o si queda en llista d’espera).

 

 

 

 

Muntatge i manteniment d'Infraestructures de telecomunicacions en edificis (Nivell 2). Curs 21/22 SOIB

Llibres i Lectures 2021-2022

La compra de les llicències digitals pel curs 21-22 es farà a través de l'empresa Iddink, ja que en una única pàgina es poden adquirir totes les llicències i obtenir un sol usuari.
Aquesta empresa també ofereix la possibilitat d’adquirir, opcionalment, els llibres en paper a través d’un programa de reutilització de llibres.
En cas que no es vulgui optar per la reutilització, es poden adquirir els llibres en paper nous i altres materials allà on sigui més convenient per cadascú.

Llibres i Lectures 21/22

Admissió FP

 Calendari Escolarització Cicles Formatius. Curs 2021/2022

Instruccions Matrícula Setembre
INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA PER A L'ALUMNAT QUE HA OBTINGUT RESERVA DE PLAÇA (2a FASE) A LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ FP 21-22

MATRÍCULA TELEMÀTICA: 22 i 23 de SETEMBRE

La matrícula es realitzarà mitjançant el Gestib o de l'enllaç rebut dia 22 de setembre al correu electrònic.

 

 

Llistes d'Espera FP
Les persones que NO han obtingut cap plaça en les llistes definitives, estaran disponibles a la llista d'espera de la seva 1a opció i a la vegada poden tornar a participar voluntàriament en la 2a fase de l'1 al 7 de setembre.

Llista d'espera de FP Bàsica.

Llista d'espera de CF Grau Mitjà.

Llista d'espera de CF Grau Superior.

 

Llistes d'Espera FP Dual
Les persones que NO han obtingut cap plaça en les llistes definitives, estaran disponibles a la llista d'espera de la seva 1a opció i a la vegada poden tornar a participar voluntàriament en la 2a fase de l'1 al 7 de setembre.

Llista d'espera de CF Grau Superior Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (Dual).

Instruccions Matrícula Interna
INSTRUCCIONS DE COM HEU DE FER LA MATRÍCULA INTERNA PER EL CURS 2021-2022.

1. Alumnes que han de continuar fent el cicle en el que actualment estan matriculats i no han d’anar a la convocatòria de Juliol heu de seguir les instruccions de matrícula interna detallades a continuació. Termini matrícula interna: De dia 29 de Juny a dia 5 de Juliol.

2. Alumnes que han d’anar a la convocatòria de Juliol han d’esperar a tenir les notes de Juliol per saber si tendran reserva de plaça o no. Aquests alumnes no podeu fer la matrícula interna ara.

2.1. Si al butlletí de Juliol veis a les observacions que no teniu reserva de plaça, tampoc podreu fer aquest procés de matrícula interna. Haureu de tornar a fer el procés d’admissió de dia 1 a dia 7 de setembre. La informació la trobareu a la web de l’IES Manacor.

2.2. La resta d’alumnes de la convocatòria de Juliol poden seguir aquestes instruccions però han d’esperar a fer el procés de matrícula interna una vegada tinguin les notes. Termini matrícula interna: De dia 10 de Juliol a dia 15 de Juliol.

 

Calendari  d'Escolarització Cicles formatius. Curs 21/22

CALENDARI ADMISSIÓ FP 21-22

Informació Conselleria

Informació de la Conselleria d'Educació, damunt les passes a realitzar per preparar el procés d'admissió a Cicles Formatius i Formació Professional Bàsica

Veure pàgina

Oferta Formativa

Pàgina web del Govern de les Illes Balears amb tota la informació damunt l'oferta educativa de Cicles Formatius i FPB pel curs 2021/22

Veure pàgina

Correu del centre

Si teniu algun dubte o necessitau ajuda podeu contactar amb nosaltres mitjançant el correu: iesmanacor@educaib.eu

Matrícula i Admissió Cicles Formatius i FPB. Curs 21/22

Admissió ESO

Instruccions Matrícula
Dates Matrícula:
 • Alumnes IES Manacor: 22 de juny - 2 de juliol
 • Nous Alumnes: 24 de juny - 2 de juliol

 

Resum Reunió Informativa Curs 21/22. Nous alumnes ESO
Elecció matèries 1r ESO
Has de fer 1r d'ESO a l'IES Manacor el curs que ve? Ens posam en marxa! Ja pots triar les matèries d'elecció.

 

 

Tria Matèries Específiques
MATÈRIES ESPECÍFIQUES

Per tal de poder triar les matèries específiques i d'elecció , vos demanam que contesteu aquest  formulari. En aquest formulari els vostres fills i filles podran escollir tres companys o companyes amb qui els fa ganes anar a classe l'any que ve, i noltros tendrem en compte la seva opinió a l'hora de fer els agrupaments.

Formulari Matèries Específiques 1r ESO

Formulari Matèries Específiques 2n ESO

Formulari Matèries Específiques 3r ESO

Formulari Matèries Específiques 4t ESO

 

 

LLIBRES I LECTURES

Ja estan publicats a la nostra pàgina web la llista de llibres pel curs 21-22. La podeu consultar a l’apartat ‘Informació/Llibres i lectures 21-22’.

Calendari d'Escolarització ESO i Batxillerat. Curs 21/22

Calendari_proces_21_22_cat

Informació Conselleria

Informació de la Conselleria d'Educació, damunt les passes a realitzar pel procés d'escolarització que enguany es farà de forma telemàtica.

Veure pàgina

Procés Escolarització

Pàgina web del Govern de les Illes Balears amb tota la informació damunt els diferents processos d'escolarització.

Veure pàgina

Correu del centre

Si teniu algun dubte o necessitau ajuda podeu contactar amb nosaltres mitjançant el correu: iesmanacor@educaib.eu

Matrícula i Admissió ESO. Curs 21/22

Admissió Batxillerat

Instruccions Matrícula
Dates Matrícula:
 • Alumnes IES Manacor: 22 de juny - 2 de juliol
 • Nous Alumnes: 13 de juliol - 15 de juliol

 

Tria Matèries Específiques
MATÈRIES ESPECÍFIQUES

Per tal de poder triar les matèries específiques i d'elecció , vos demanam que contesteu aquest  formulari.

Formulari Matèries Específiques 1r Batxillerat

Formulari Matèries Específiques 2n Batxillerat

 

LLIBRES I LECTURES

Ja estan publicats a la nostra pàgina web la llista de llibres pel curs 21-22. La podeu consultar a l’apartat ‘Informació/Llibres i lectures 21-22’.

Calendario de Escolarización ESO y Bachillerato. curso 21/22

Calendari_proces_21_22_cat

Informació Conselleria

Informació de la Conselleria d'Educació, damunt les passes a realitzar pel procés d'escolarització que enguany es farà de forma telemàtica.

Veure pàgina

Procés Escolarització

Pàgina web del Govern de les Illes Balears amb tota la informació damunt els diferents processos d'escolarització.

Veure pàgina

Correu del centre

Si teniu algun dubte o necessitau ajuda podeu contactar amb nosaltres mitjançant el correu: iesmanacor@educaib.eu

Matrícula i Admissió Batxillerat. Curs 21/22

LA VEU DEL CENTRE

Camp rock

Aquí teniu la pel·licula que han realitzat els nostres alumnes de 1r d'ESO durant el curs 2020/2021 i que varen estrenar el passsat dia 21 de juny a l'Auditori de Manacor

Esperam que la disfruteu!!

 

Camp Rock. IES Manacor

Notícies

880x618 IG portes obertes virtuals Cicles 2021

Cicles Formatius de Grau Mitjà

2

1

3

4b

6

5

Cicles Formatius de Grau Superior

7

12b

cicles formatius

8

9

10

Oferta Formativa

Pàgina web del Govern de les Illes Balears amb tota la informació damunt l'oferta educativa de Cicles Formatius i FPB pel curs 2021/22

Veure pàgina

Correu del centre

Si teniu algun dubte o necessitau ajuda podeu contactar amb nosaltres mitjançant el correu: iesmanacor@educaib.eu

Portes Obertes Cicles Formatius 2021

Logo individual PMT

erasmus_2

Logo individual AENOR ER-1329_2005(desembre 2019)

fes1