Normativa

Normativa General

Decret 37/2008

 que regula l’admissió d’alumnes als centres sonstinguts amb fons públics

Equivalències d’estudis

Normativa referent a Formació Professional
Resolució de la consellera d’Educació, de 15 de juliol de 2014, per la qual es dicten les instruccions per al funcionament de la Formació Professional Bàsica
Decret 91/2012, de 23 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formció professional a les Illes Balears
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formació profesional en el sistema educativo
Ordre de la consellera d’Educació, de 13 de juliol de 2009, per la qual es regula l’organització i el funcionament dels cicles formatius
Modificació referent a la promoció (Ordre de 18 de febrer de 2014)
Ordre del conseller d’Educació, de 7 de juny de 2012, que regula el procés d’admissió i matrícula a cicles formatius i a mòduls obligatoris
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de febrer de 2012, que regula les proves d’accés a cicles formatius
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de de març de 2008, que regula les proves lliures de formació professional
Ordre del conseller d’Eduació i Cultura de 15 de juny de 2010, per la qual es reugla l’FCT a les Illes Balears
Convalidacions de Cicles Formatius LOE-LOGSE
Ordre ECD/2159/2014, del Ministeri d’Educació, que regula les convalidacions
Activitas Comercials (COM21)
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (IFC31)
Electromecànica de Vehicles Automòbils (TMV22)
Gestio Administrativa (ADG21)
Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (ELE21)
Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IFC21)
Automoció (TMV31)
Més informació sobre el tràmit de les convalidacions

 

Deixa un comentari