Informació General EOIES

El programa EOIES és un projecte de col·laboració entre els instituts de secundària o col·legis concertats i l’EOI corresponent. Hi poden participar els alumnes de 4t curs de l’ESO i els alumnes de 1r i 2n batxillerat.

El programa s’inicia al mes d’octubre i finalitza al mes de juny.

Els professors de secundària es coordinen amb el professorat de l’EOI per tal de preparar el seu alumnat per a l’examen que realitzarà l’escola oficial. D’aquesta manera, si els alumnes aproven l’examen final, poden obtenir una certificació oficial (en els nivells de prova de certificació) o un certificat acadèmic (nivells 1 de cada idioma), previ pagament de la taxa corresponent.

En les seves hores habituals de classe de llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i amb els seus respectius professors, els alumnes realitzaran una tasca setmanal per tal de conèixer la tipologia d’activitats pròpia de cada nivell.

El professorat de l’EOI realitzarà un mínim d’una visita per trimestre al centre que coordina per tal de practicar amb l’alumnat i també orientar el professorat del centre en la correcció de les proves.

Tots els alumnes participants en el programa realitzaran una prova d’anivellament per tal de saber quin nivell prepararan durant el curs.

Avaluació

Aquells alumnes que vulguin presentar-se a l’examen final, hauran de matricular-se a l’EOI i pagar la taxa corresponent (18 euros aprox.) durant el període de matrícula del programa EOIES, mes de febrer o març.

Les proves escrites de certificació (bàsic 2 i intermedi 2) es realitzaran, prioritàriament, a l’EOI de Manacor sempre en funció de la disponibilitat de les aules. Les proves escrites dels nivells 1 (bàsic 1, intermedi 1 i avançat 1) es realitzaran en el centre de secundària corresponent, sempre en horari d’horabaixa. La part de l’expressió escrita serà corregida per un tribunal format per un professor de secundària i un professor de l’EOI.

Les proves orals de totes els nivells es realitzaran en el centre de secundària corresponent, sempre en horari de dematí. S’organitzarà un tribunal per a aquesta prova format per un professor de secundària i un professor de l’EOI.

Equivalències segons el Marc Comú Europeu
Bàsic 1 A1
Bàsic 2 A2 (Prova de certificació)
Intermedi 1 B1
Intermedi 2 B1+ (Prova de certificació)
Avançat 1 B2
Aneu a la barra d'eines