Informació General EOIES

El programa EOIES és un projecte de col·laboració entre els instituts de secundària o col·legis concertats i l’EOI corresponent. Hi poden participar els alumnes de 4t curs de l’ESO i els alumnes de 1r i 2n batxillerat.

El programa s’inicia al mes d’octubre i finalitza al mes de juny.

Els professors de secundària es coordinen amb el professorat de l’EOI per tal de preparar el seu alumnat per a l’examen que realitzarà l’escola oficial. D’aquesta manera, si els alumnes superen les proves, poden obtenir una certificació oficial (en els nivells de prova de certificació) o un certificat acadèmic (nivells 1 de cada idioma), previ pagament de la taxa corresponent.

En les seves hores habituals de classe de llengua estrangera (anglès o alemany) o a classes específiques fora d’horari lectiu (no obligatòries), els alumnes realitzaran una tasca setmanal per tal de conèixer la tipologia d’activitats pròpia de cada nivell.

El professorat de l’EOI realitza una visita per trimestre al centre que coordina per tal de practicar amb l’alumnat i també orientar el professorat del centre en la correcció de les proves.

Tots els alumnes que participen per primera vegada en el programa de llengua anglesa realitzen una prova de nivell.

 

Avaluació

Aquells alumnes que vulguin presentar-se a l’examen final, hauran de matricular-se a l’EOI i pagar la taxa corresponent (uns 24 euros) durant el període de matrícula del programa EOIES, mes de febrer o març.

Les proves escrites dels nivells de certificació es realitzen prioritàriament a l’EOI de Manacor sempre en funció de la disponibilitat de les aules. Les proves escrites dels altres nivells es realitzen en el centre de secundària corresponent, sempre en horari d’horabaixa. La part de l’expressió escrita serà corregida per un professor de secundària i un professor de l’EOI.

Les proves orals de tots els nivells es realitzen en el centre de secundària corresponent, sempre en horari de matí.

 

Equivalències segons el Marc Comú Europeu
Bàsic A1
  A2 (Prova de certificació)
Intermedi B1 (Prova de certificació)
  B2.1
  B2.2 (Prova de certificació)
Avançat C1
  C2 (Prova de certificació)
Aneu a la barra d'eines