Finançament Programes Europeus

Fins el curs 13/14 (inclòs), el sistema de beques era de cofinançament: la Comissió Europea a través de l’Agència Nacional de Gestió dels Programes de Mobilitat (OAPEE, actualment SEPIE), concedia beques a cada participant i, a aquesta beca s’afegia una beca concedida pel Ministerio de Educación.

Així, els participants Erasmus del curs 13/14, reberen una beca de 900,00 € de la OAPEE per cada participant i se’ls va concedir una beca lineal de 100,00 € per mes de pràctiques, un total de 300.00€ per part del Ministerio.

Més a més, com un dels participants, Juan Andrés Gracía, va obtenir una beca d’estudis el curs 12/13, el Ministerio va augmentar la seva aportació fins a un total de 699,00 € ( els 300,00 € lineals + 399,00 per beca general).

La Associació de Mares i Pares de l’Institut també aporta beques als participants en funció del seu Pressupost, l’any passat va ser de 150,00 € per cadascún, menys pels alumnes que ha dut a terme quatre setmanes d’estada a l’estranger, els quals han  rebut cent euros.

A partir d’aquest curs 14/15 desaparegué aquest sistema i és substituït per un altre de competició entre Ministerio i OAPEE (actual SEPIE = Servicio Español para la Internacionalización de la Educación); això significa que les institucions participants a la Mobilitat han de decantar-se per un dels sistemes de beques: o el del Ministerio o el de la Agència Nacional, els quals són incompatibles entre sí.

El centre s’ha decantat per les ajudes que concedeix el SEPIE. Aquestes ajudes són aproximadament d’uns 1300€ per als alumnes de GM que fan estades formatives de 5 setmanes i d’uns 900€ per els alumnes de GS que fan estades de 10 setmanes. La quantia de les beques varia depenent del destí de cada participant i del temps exacte d’estada, però es poden prendre aquests valors com a idea orientativa.

El funcionament de l’entrega de la beca és molt senzilla. El centre sol·licita amb un curs d’antelació les beques pels proper curs i el SEPIE en concedeix un nombre determinat, ingressant al centre el 80% d’aquestes beques. Abans de partir l’alumne se li entrega el 80% del valor de la beca. Una vegada l’alumne acaba la seva mobilitat, ha d’entregar tota una documentació; quan aquesta documentació és entregada i validada com a correcte s’entrega el 20% restant de la beca.