CFGS Assistència a la Direcció

2

Cursos

1600h

Lectives

400h

Empresa

Tardes

DL – DV

OBJECTIUS

La competència general d’aquest títol consisteix a assistir la direcció i d’altres departaments en les activitats d’organització, representació de l’entitat i fer les funcions administrativa i documental; gestionar-ne la informació i fer les funcions administrativa i documental; gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa, i realitzar altres tasques per delegació, utilitzant, si és el cas, la llengua anglesa i alemanya, aplicant la normativa vigent i protocols de gestió de qualitat que assegurin la satisfacció del client o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

  • Administrar sistemes d’informació i arxiu, amb suport convencional i digital amb condicions de seguretat
  • Comunicar-se oralment i per escrit amb dues llengües estrangeres.
  • Gestionar l’organització d’esdeveniments, reunions i altres actes corporatius aplicant les normes i protocols establerts.
  • Desenvolupar les tasques de relacions públiques a l’empresa
  • Realitzar presentacions de documents i informes, integrant textos, dades i gràfics, utilitzant aplicacions informàtiques.
  • Realitzar tasques bàsiques d’administració de les àrees comercial, financera, comptable i fiscal.
  • Tramitar documents i comunicacions internes o externes .
  • Elaborar documents i comunicacions a partir d’ordres rebudes, informació obtinguda i /o necessitats detectades.
  • Classificar, registrar i arxivar comunicacions i documents.
ACCÉS AL CICLE FORMATIU
SORTIDES PROFESSIONALS

PERFIL DE L'ALUMNAT
CONTINUÏTAT ACADÈMICA
PLA D'ESTUDIS

 

Díptic en pdf

Díptic amb Informació del Cicle Formatiu: Accés, Competències, Continguts…