Informació COVID-19

Resum de les instruccions de la Conselleria d’Educació i pla de contingència del centre

 

Pla de Contingència 2021/2022
Simptomes compatibles amb la COVID-19
VIGILÀNCIA A L'ALUMNAT
ACTUACIÓ DAVANT SÍMPTOMES
ACTUACIÓ SI EL CAS ES CONFIRMA
ACTUACIÓ EN CAS DE BROT