ies_entrada_darrera_2

Eleccions Consell Escolar 2018

Enguany és obligatori renovar la segona meitat del consell escolar del centre i és per aquest motiu que ens dirigim a vosaltres per informar-vos del que és, quines funcions té i quins són els seus components:

Què és? És un òrgan col·legiat de govern del centre on són representats tots els grups de persones directament implicades en l’activitat educativa.

Quines funcions té? Entre d’altres, les més importants són: decidir sobre l’admissió d’alumnes, conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i adoptar mesures oportunes, conèixer el rendiment escolar, elecció de dies no lectius i controlar el règim econòmic del centre, avaluar el PEC i la PGA.

Quins són els seus components? El director, el/la cap d’estudis, la secretària(amb veu i sense vot), 3 representants dels pares i mares, 6 representants del professorat, 3 representants dels alumnes, 1 representant del personal no docent (PAS), 1 representant de l’Ajuntament i 1 representant del món empresarial (amb veu i sense vot).

RENOVACIÓ ACTUAL: S’han d’elegir 3 representants del professorat, 1 representant dels pares i mares, 1 representant dels alumnes i 1 representant del personal d’administració i serveis

CALENDARI:

 • 16 octubre: exposició pública dels censos i inici del període de reclamacions.
 • 19 octubre 12h: final del termini per presentar reclamacions als censos provisionals.
 • 23 octubre: publicació dels censos definitius.
 • 26 octubre 12h: final del termini de presentació de candidatures, que s’ha de fer per escrit.
 • 7 novembre: proclamació de candidatures provisional i dels resultats del sorteig de les meses electorals
 • 9 novembre 12h: final del termini per presentar reclamacions a les candidatures
 • 13 novembre: publicació de les candidatures definitives.
 • 15 novembre 12h: fi del termini per sol·licitar l’acreditació com a supervisor/a. Fi del termini perquè els pares i mares sol·licitin les paperetes per votar per correu.
 • 20 novembre: eleccions de la’lumnat.
 • 21 novembre: eleccions del professorat i del personal d’administració i serveis.
 • 22 novembre: eleccions de pares i mares

NORMATIVA ELECTORAL:

 • Cada candidat només es pot presentar per un dels sectors.
 • Per a les votacions s’acreditarà la personalitat presentant el DNI, passaport o carnet de conduir. En el cas dels alumnes també serveix el carnet escolar.
 • El vot és directe, secret i no delegable.
 • Els pares i mares que ho desitgin poden votar per correu tal com estableix l’ordre del Conseller de dia 21 d’octubre de 2002: “Els pares i mares, o els tutors legals dels alumnes, podran utilitzar el vot per correu. A aquest efecte, el vot i la fotocòpia del document d’identitat o document acreditatiu equivalent hauran de ser enviats a la junta electoral del centre abans de la realització de l’escrutini. L’exercici del vot per correu es podrà fer amb el lliurament del vot i la documentació, dins un sobre tancat, a la secretaria del centre”.

Manacor 11 d’octubre de 2016

La junta electoral

Document per presentar la candidatura