Beneficiaris beques 2016/17

Beneficiaris beques 2016/17

 

RELACIÓ D’ALUMNES BENFICIARIS DE LES BEQUES DE CARÀCTER GENERAL I AJUDES NESE
CURS ACADÈMIC 2016/17

El beneficiaris de les beques de caràcter general per al curs 2016/17 d’estudiants que cursin estudis postobligatories, així com les ajudes d’alumnat amb necessitats específique de suport educatiu, són els que es relacionen al document adjunt, entenent que queden denegades la resta de sol·licituds presentades.

La Resolució de concessió posa fi a la via administrativa i podrà ser recurrida potestativament en reposició en el termini d’un mes des de la publicació, davant la Secció de Beques de la Conselleria d’Educació i Universitat. A aquests efectes, s’entén que la data de publicació dels beneficiaris és el dia 4 de maig de 2017.

Manacor, 8 de maig de 2017

Relació beneficiaris beques generals

Relació beneficiaris ajudes NESE

Model recurs reposició