Activitats de venda (Nivell 2). Curs 21/22 SOIB

Activitats de venda (Nivell 2). Curs 21/22 SOIB

2

logo soib
sepe
logo ies manacor

Informació general del Certificat COMV018 – Activitats de venda. Nivell 2

 

 1. Llistat accions formatives:
 • MF0239_2 : Operacions de venda. (160 Hores). Data inici: 08/11/2021. Horari: De dilluns a divendres de 15:45h a 20:15h.
 • MF0240_2 : Operacions auxiliars a la venda (140 Hores). Data inici: 25/01/2022. Horari: De dilluns a divendres de 15:45h a 20:15h.
 • MF0241_2 : Informació i atenció al client/consumidor/usuari (120 Hores). Data inici: 18/03/2022. Horari: De dilluns a divendres de 15:45h a 20:15h.
 • MF1002_2 : Anglès professional per a activitats comercials (90 Hores). Data inici: 10/05/2022. Horari: De dilluns a divendres de 15:45h a 20:15h.
 • MP0009 : Mòdul de pràctiques laborals no professionals  ( 80 Hores) Data inici: 13/06/2022. Horari: L’acordat amb l’empresa amb un màxim de 8 hores diàries.

 

2. Competència general del certificat

Executar les activitats de venda de productes i / o serveis a través dels diferents canals de comercialització establint relacions amb el client de la manera més satisfactòria, aconseguint els objectius proposats per l’organització i establint vincles que propiciïn la fidelització de client.

 

3. Àmbit professional

Aquest professional exercirà la seva activitat en qualsevol sector productiu en l’àrea de comercialització:

• En establiments comercials petits, mitjans o grans treballarà per compte d’altri en les diferents seccions comercials.

• En la comercialització de productes i serveis per compte propi i aliena fora de l’establiment comercial.

• En PIMES i empreses industrials en el departament comercial.

• En el departament d’atenció a client / consumidor / usuari de:

– organismes públics.

– Empreses grans i mitjanes industrials i comercials.

 

 

4. Sectors productius

Els principals subsectors en què pot desenvolupar la seva activitat són: empreses industrials (departament comercial), comerç a l’engròs, comerç al detall, comerç integrat, comerç associat i agències comercials.

 

5. Ocupacions i llocs de treball rellevants
 • Caixer/a de comerç.
 • Dependent/a de comerç
 • Venedor/a Promotor/a comercial
 • Operador de contac-center
 • Teleoperador/a (call-center) Televenador/a
 • Operador de venda en comerç electrònic
 • Tècnic d’informació i atenció al client

 

6. Requisits accés:

Les persones interessades a participar en les accions formatives han d’estar inscrites al SOIB amb la demanda d’ocupació actualitzada abans d’iniciar el curs i han de complir els requisits establerts en l’article 20.2 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, que regula els certificats de professionalitat .

Per poder accedir s’ha de disposar d’un dels següents requisits:

 • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos.
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2.
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional del certificat al que es vol accedir. En el cas de que no hi hagi un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat és d’una altra àrea de la mateixa família professional.
 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al que es desitja accedir.
 • Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau – FPI)
 • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
  • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d’un títol de nivell acadèmic superior.
  • Tenir un títol de Formació Professional Bàsica.
  • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
  • Haver superat el curs de formació específic per l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració Educativa.
  • Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional.
  • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per majors de 25 anys i/o 45 anys.
  • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

 

7. Instruccions per a la inscripció
 • Emplenar el full d’inscripció amb les dades personals i formatives (D9) i signar-lo.
  • Important: marcar la casella “AUTORITZO AL SOIB A QUE CONSULTI LES MEVES DADES”.
 • Documentació:
 • Titulació acadèmica requerida escanejada (documentació que acredita els requisits. Mirar apartat 6)
 • Persones ocupades:
  • Darrera nòmina o contracte laboral escanejat
  • Targeta de demanda d’ocupació dels SOIB actualitzada escanejada. (les persones ocupades també han d’estar inscrites al SOIB)
 • Persones desocupades
  • Targeta de demanda d’ocupació dels SOIB actualitzada escanejada.
 • Enviar tota la documentació descrita al punt anterior al correu electrònic pbenayas@iesmanacor.cat
 • Termini: Fins dia 01/11/2021
8. Revisió documentació i baremació

Un cop rebuda la sol·licitud, el centre enviarà un correu electrònic de confirmació de recepció al sol·licitant.

Posteriorment es comprovaran els mèrits de les persones sol·licitants, es baremaran les sol·licituds (tenint en compte col·lectius prioritaris) i es realitzaran les entrevistes a les persones preseleccionades.

Finalment el centre informarà als sol·licitants via correu electrònic (o també via telefònica) dels resultats (si el participant ha estat admès, exclòs o si queda en llista d’espera).